Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Husdjur

Husdjur - Ta med ett husdjur

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Fråga om du behöver en importlicens för ditt husdjur
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Fråga om det finns en karantänperiod för det specifika djuret
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Fråga om det finns några specifika regler för att importera främmande arter
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Ange vad importbestämmelser omfattar
Mikrochip
microchip
Krav och regler angående husdjursimport
Nachweis der Tollwutimpfung
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Krav och regler angående husdjursimport
Haustierpass
hộ chiếu cho thú nuôi
Krav och regler angående husdjursimport
Entwurmungszertifikat
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Krav och regler angående husdjursimport
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Fråga om du behöver en certifierad transportbehållare
Wie sind die Regeln für _____________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Fråga vad reglerna är för leddjur
Blindenhunde
chó chỉ đường
Typ av djur
Assistenzhunde
chó hỗ trợ
Typ av djur
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Fråga hur du kan få ett certifikat för ditt husdjur