Franska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Fråga när ett dokument var utfärdat
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Où votre [document] a été délivré ?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Fråga när en legitimation går ut
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Tôi đăng kí hộ ________
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Thông tin này là bí mật
Ces informations sont confidentielles.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Bạn tên gì?
Comment vous appelez-vous ?
Fråga efter någons namn
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Fråga var och när någon är född
Bạn sống ở đâu?
Où résidez-vous ?
Fråga var någon bor
Địa chỉ của bạn là gì?
Où habitez-vous ?
Fråga efter någons adress
Quốc tịch của bạn là gì?
Quelle est votre nationalité ?
Fråga om någons medborgarskap
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Fråga när någon anlände till landet
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Ma situation matrimoniale est _____.
Ange din civilstatus
độc thân
célibataire
Civilstatus
đã thành hôn
Marié(e)
Civilstatus
ly thân
Séparé(e)
Civilstatus
ly dị
Divorcé(e)
Civilstatus
sống thử
en concubinage
Civilstatus
kết hợp dân sự
dans une union civile
Civilstatus
đối tác chưa kết hôn
en concubinage
Civilstatus
hợp doanh gia thuộc
en partenariat domestique
Civilstatus
góa phụ
veuf/veuve
Civilstatus
Bạn có con chưa?
Vous avez des enfants ?
Fråga om någon har barn
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Vous avez des personnes à charge ?
Fråga om någon finansierar de samboende
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Je voudrais réunir ma famille.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Ange att du till registrera dig i staden
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Quels documents dois-je apporter ?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Bạn có thu phí đăng kí không?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Ange att du vill registrera din bostad
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Je voudrais demander un permis de séjour.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Fråga om vad försäkringen täcker
Phí bệnh viện
Frais hospitaliers
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Phí chuyên gia
Frais de consultation d'un spécialiste
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Xét nghiệm chẩn đoán
Tests diagnostiques
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Thủ tục phẫu thuật
Opérations chirurgicales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Điều trị tâm thần
Traitement psychiatrique
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Điều trị nha khoa
Soins dentaires
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Điều trị nhãn khoa
Soins oculaires
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Fråga varför någon begär inresevisum
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Tôi muốn đăng kí xe
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Tôi muốn đăng kí _________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Kì thi lý thuyết
le code
Typ av test
Kì thi lái xe
la conduite
Typ av test
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
địa chỉ
mon adresse
Vad vill du ändra?
tên
mon nom
Vad vill du ändra?
ảnh
ma photo
Vad vill du ändra?
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
mất
perdu
Körkortsproblem
bị đánh cắp
volé
Körkortsproblem
bi hư hỏng
abîmé
Körkortsproblem
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Tôi không có tiền án tiền sự
Je n'ai pas de casier judiciaire
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Mon conjoint est [nationalité].
Angivande av nationaliteten på din make/maka