Thailändska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Wo kann ich das Formular für____finden?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Fråga var du kan få ett formulär
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Fråga när ett dokument var utfärdat
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Fråga när en legitimation går ut
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ich stelle diesen Antrag für _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Diese Information wird vertraulich behandelt.
ข้อมูลเป็นความลับ
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wie heißen Sie?
คุณชื่ออะไร
Fråga efter någons namn
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Fråga var och när någon är född
Wo wohnen Sie?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Fråga var någon bor
Wie ist Ihre Adresse?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Fråga efter någons adress
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Fråga om någons medborgarskap
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Fråga när någon anlände till landet
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mein Familienstand ist_____.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Ange din civilstatus
ledig
โสด
Civilstatus
verheiratet
แต่งงานแล้ว
Civilstatus
getrennt
แยกกันอยู่
Civilstatus
geschieden
หย่าร้าง
Civilstatus
zusammenlebend
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Civilstatus
in einer eingetragenen Partnerschaft
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Civilstatus
unverheiratetes Paar
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
in einer Partnerschaft
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
verwitwet
เป็นม่าย
Civilstatus
Haben Sie Kinder?
คุณมีบุตรไหม
Fråga om någon har barn
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Fråga om någon finansierar de samboende
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Ange att du till registrera dig i staden
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Fråga vilka dokument du ska ta med
Gibt es Anmeldegebühren?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ange att du vill registrera din bostad
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Was übernimmt die Krankenversicherung?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Fråga om vad försäkringen täcker
Krankenhausgebühren
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Facharztkosten
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnosetests
การทดสอบวินิจฉัย
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische Eingriffe
การผ่าตัด
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische Behandlung
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zahnbehandlungen
การรักษาฟัน
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Augenbehandlungen
การรักษาตา
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Fråga varför någon begär inresevisum
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Wie kann ich mein Visum verlängern?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Muss ich mein Auto neu anmelden?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ist mein Führerschein hier gültig?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ich möchte mich für_____ anmelden.
ฉันต้องการจอง __________
Ange att du vill boka tid för uppkörning
den Theorieteil
การทดสอบภาคทฤษฎี
Typ av test
den praktischen Teil
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Typ av test
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
die Adresse
ที่อยู่
Vad vill du ändra?
den Namen
ชื่อ
Vad vill du ändra?
das Foto
ภาพถ่าย
Vad vill du ändra?
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verlorenen
สูญหาย
Körkortsproblem
gestohlenen
ถูกขโมย
Körkortsproblem
beschädigten
ได้รับความเสียหาย
Körkortsproblem
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Angivande av nationaliteten på din make/maka