Spanska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Fråga var du kan få ett formulär
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kde byl váš [dokument] vydaný?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
¿Cuándo caduca su DNI?
Fråga när en legitimation går ut
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Můj [dokument] byl ukraden.
Me han robado el/la (documento).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Tyto informace jsou důvěrné.
La información es confidencial.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Jak se jmenuješ?
¿Cómo se llama usted?
Fråga efter någons namn
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Fråga var och när någon är född
Kde bydlíte?
¿Dónde vive usted?
Fråga var någon bor
Jaká je vaše adresa?
¿Cuál es su dirección?
Fråga efter någons adress
Jaké je vaše občanství?
¿Cuál es su nacionalidad?
Fråga om någons medborgarskap
Kdy jste přijeli do [country]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Fråga när någon anlände till landet
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
¿Me deja su DNI, por favor?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Můj rodinný stav je ___________.
Mi estado civil es ______________.
Ange din civilstatus
svobodný/á
soltero/a
Civilstatus
ženatý/vdaná
casado/a
Civilstatus
odděleni
separado/a
Civilstatus
rozvedený/rozvedená
divorciado/a
Civilstatus
žijící ve společné domácnosti
cohabitante
Civilstatus
v registrovaném partnerství
en unión civil
Civilstatus
nesezdaní partneři
pareja de hecho
Civilstatus
v domácím partnerství
pareja de hecho
Civilstatus
vdovec/vdova
viudo/a
Civilstatus
Máte děti?
¿Tiene usted hijos?
Fråga om någon har barn
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Fråga om någon finansierar de samboende
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Me gustaría empadronarme.
Ange att du till registrera dig i staden
Jaké dokumenty si mám přinést?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Je registrace zpoplatněná?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Vengo a registrar mi domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Fråga om vad försäkringen täcker
Poplatky za pobyt v nemocnici
Tasas hospitalarias
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Poplatky za konsultace se specialisty
Honorarios de médicos especialistas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostické testy
Pruebas diagnósticas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgické zákroky
Intervenciones quirúrjicas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrická léčba
Tratamiento psiquiátrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zubní ošetření
Tratamientos dentales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oční ošetření
Tratamientos oftalmológicos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Fråga varför någon begär inresevisum
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Mohu žádat o trvalý pobyt?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Musím změnit svou registrační značku?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Teoretický test
el examen teórico
Typ av test
Praktický test
el examen práctico
Typ av test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adresu
la dirección
Vad vill du ändra?
jméno
el nombre
Vad vill du ändra?
fotografii
la fotografía
Vad vill du ändra?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
ztracený
lo he perdido
Körkortsproblem
ukradený
me lo han robado
Körkortsproblem
zničený
se ha dañado
Körkortsproblem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mám čistý trestní rejstřík.
No tengo antecedentes penales.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kolik stojí podat žádost o občanství?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Angivande av nationaliteten på din make/maka