Rumänska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Când a fost emis [documentul]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Unde a fost emis [documentul]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Când îți expiră ID-ul?
Fråga när en legitimation går ut
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Můj [dokument] byl ukraden.
Mi s-a furat [documentul].
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Completez acest formular în numele (lui) _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Tyto informace jsou důvěrné.
Informația este confidențială.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Jak se jmenuješ?
Cum vă cheamă?
Fråga efter någons namn
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
Fråga var och när någon är född
Kde bydlíte?
Unde locuiți?
Fråga var någon bor
Jaká je vaše adresa?
Care este adresa dumneavoastră?
Fråga efter någons adress
Jaké je vaše občanství?
Ce cetățenie aveți?
Fråga om någons medborgarskap
Kdy jste přijeli do [country]?
Când ați ajuns în [țara]?
Fråga när någon anlände till landet
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Můj rodinný stav je ___________.
Starea mea civilă este ___________.
Ange din civilstatus
svobodný/á
Singur
Civilstatus
ženatý/vdaná
Căsătorit/ă
Civilstatus
odděleni
separat/ă
Civilstatus
rozvedený/rozvedená
divorțat/ă
Civilstatus
žijící ve společné domácnosti
concobinaj
Civilstatus
v registrovaném partnerství
într-o uniune civilă
Civilstatus
nesezdaní partneři
necăsătorit/ă
Civilstatus
v domácím partnerství
partener/ă de viață
Civilstatus
vdovec/vdova
văduv/ă
Civilstatus
Máte děti?
Aveți copii?
Fråga om någon har barn
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
Fråga om någon finansierar de samboende
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
Ange att du till registrera dig i staden
Jaké dokumenty si mám přinést?
Ce documente trebuie să aduc?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Je registrace zpoplatněná?
Există vreo taxă de înregistrare?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
Ange att du vill registrera din bostad
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Am nevoie de asigurare medicală privată?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
Fråga om vad försäkringen täcker
Poplatky za pobyt v nemocnici
Taxe pentru spitalizare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Poplatky za konsultace se specialisty
Onorarii ale medicilor specialiști
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostické testy
Test de diagnosticare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgické zákroky
Intervenții chirurgicale
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrická léčba
Tratament psihiatric
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zubní ošetření
Tratamente dentare
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oční ošetření
Tratamente oftalmologice
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
De ce solicitați o viză de intrare?
Fråga varför någon begär inresevisum
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Cum îmi pot extinde viza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Musím změnit svou registrační značku?
Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Este permisul meu de conducere valid aici?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Aș vrea să mă înscriu la __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Teoretický test
testul teoretic
Typ av test
Praktický test
examenul practic
Typ av test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adresu
Adresa
Vad vill du ändra?
jméno
nume
Vad vill du ändra?
fotografii
fotografia
Vad vill du ändra?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
ztracený
pierdut
Körkortsproblem
ukradený
furat
Körkortsproblem
zničený
distrus
Körkortsproblem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mám čistý trestní rejstřík.
Nu am antecedente penale.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Am nivelul necesar de [limbă].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Partenerul meu este __________.
Angivande av nationaliteten på din make/maka