Nederländska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Fråga var du kan få ett formulär
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Fråga när en legitimation går ut
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Můj [dokument] byl ukraden.
Mijn [document] werd gestolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Tyto informace jsou důvěrné.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Jak se jmenuješ?
Wat is uw naam?
Fråga efter någons namn
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Fråga var och när någon är född
Kde bydlíte?
Waar woont u?
Fråga var någon bor
Jaká je vaše adresa?
Wat is uw adres?
Fråga efter någons adress
Jaké je vaše občanství?
Wat is uw nationaliteit?
Fråga om någons medborgarskap
Kdy jste přijeli do [country]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Fråga när någon anlände till landet
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Můj rodinný stav je ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ange din civilstatus
svobodný/á
alleenstaand
Civilstatus
ženatý/vdaná
gehuwd
Civilstatus
odděleni
uit elkaar
Civilstatus
rozvedený/rozvedená
gescheiden
Civilstatus
žijící ve společné domácnosti
samenwonend
Civilstatus
v registrovaném partnerství
geregistreerd partnerschap
Civilstatus
nesezdaní partneři
ongetrouwde partners
Civilstatus
v domácím partnerství
in een relatie
Civilstatus
vdovec/vdova
verweduwd
Civilstatus
Máte děti?
Heeft u kinderen?
Fråga om någon har barn
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Fråga om någon finansierar de samboende
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Ange att du till registrera dig i staden
Jaké dokumenty si mám přinést?
Welke documenten moet ik meenemen?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Je registrace zpoplatněná?
Zijn er registratiekosten?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ange att du vill registrera din bostad
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Fråga om vad försäkringen täcker
Poplatky za pobyt v nemocnici
Ziekenhuiskosten
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Poplatky za konsultace se specialisty
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostické testy
Diagnostische toets
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgické zákroky
Chirurgische ingrepen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrická léčba
Psychiatrische behandeling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zubní ošetření
Tandheelkundige behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oční ošetření
Oogzorg behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Waarom vraagt u een visum aan?
Fråga varför någon begär inresevisum
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Musím změnit svou registrační značku?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Teoretický test
theoretische test
Typ av test
Praktický test
rijexamen
Typ av test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adresu
mijn adres
Vad vill du ändra?
jméno
mijn naam
Vad vill du ändra?
fotografii
mijn foto
Vad vill du ändra?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
ztracený
verloren
Körkortsproblem
ukradený
gestolen
Körkortsproblem
zničený
beschadigd
Körkortsproblem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mám čistý trestní rejstřík.
Ik heb een blanco strafblad.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Angivande av nationaliteten på din make/maka