Italienska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Fråga när en legitimation går ut
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Můj [dokument] byl ukraden.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Tyto informace jsou důvěrné.
Le informazioni sono riservate.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Jak se jmenuješ?
Come si chiama?
Fråga efter någons namn
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Fråga var och när någon är född
Kde bydlíte?
Dove risiede?
Fråga var någon bor
Jaká je vaše adresa?
Qual è il suo indirizzo?
Fråga efter någons adress
Jaké je vaše občanství?
Qual è la sua cittadinanza?
Fråga om någons medborgarskap
Kdy jste přijeli do [country]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Fråga när någon anlände till landet
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Můj rodinný stav je ___________.
Il mio stato civile è __________.
Ange din civilstatus
svobodný/á
celibe (m) / nubile (f)
Civilstatus
ženatý/vdaná
coniugato/a
Civilstatus
odděleni
separato/a
Civilstatus
rozvedený/rozvedená
divorziato/a
Civilstatus
žijící ve společné domácnosti
convivente
Civilstatus
v registrovaném partnerství
in un'unione civile
Civilstatus
nesezdaní partneři
in una coppia non sposata
Civilstatus
v domácím partnerství
in un'unione di fatto
Civilstatus
vdovec/vdova
vedovo/a
Civilstatus
Máte děti?
Ha figli?
Fråga om någon har barn
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Ha familiari a carico?
Fråga om någon finansierar de samboende
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Ange att du till registrera dig i staden
Jaké dokumenty si mám přinést?
Quali documenti devo portare?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Je registrace zpoplatněná?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Fråga om vad försäkringen täcker
Poplatky za pobyt v nemocnici
Spese ospedaliere
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Poplatky za konsultace se specialisty
Spese per la consultazione di uno specialista
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostické testy
Test diagnostici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgické zákroky
Operazioni chirurgiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrická léčba
Trattamento psichiatrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zubní ošetření
Cure dentali
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oční ošetření
Cure oculistiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Fråga varför någon begär inresevisum
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Musím změnit svou registrační značku?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
La mia patente di guida è valida?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Vorrei prenotare l' __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Teoretický test
esame di teoria
Typ av test
Praktický test
esame di guida
Typ av test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adresu
l'indirizzo
Vad vill du ändra?
jméno
il nome
Vad vill du ändra?
fotografii
la foto
Vad vill du ändra?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
ztracený
smarrita
Körkortsproblem
ukradený
rubata
Körkortsproblem
zničený
deteriorata
Körkortsproblem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mám čistý trestní rejstřík.
Non ho precedenti penali.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Angivande av nationaliteten på din make/maka