Franska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Où votre [document] a été délivré ?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Fråga när en legitimation går ut
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Můj [dokument] byl ukraden.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Tyto informace jsou důvěrné.
Ces informations sont confidentielles.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Jak se jmenuješ?
Comment vous appelez-vous ?
Fråga efter någons namn
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Fråga var och när någon är född
Kde bydlíte?
Où résidez-vous ?
Fråga var någon bor
Jaká je vaše adresa?
Où habitez-vous ?
Fråga efter någons adress
Jaké je vaše občanství?
Quelle est votre nationalité ?
Fråga om någons medborgarskap
Kdy jste přijeli do [country]?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Fråga när någon anlände till landet
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Můj rodinný stav je ___________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Ange din civilstatus
svobodný/á
célibataire
Civilstatus
ženatý/vdaná
Marié(e)
Civilstatus
odděleni
Séparé(e)
Civilstatus
rozvedený/rozvedená
Divorcé(e)
Civilstatus
žijící ve společné domácnosti
en concubinage
Civilstatus
v registrovaném partnerství
dans une union civile
Civilstatus
nesezdaní partneři
en concubinage
Civilstatus
v domácím partnerství
en partenariat domestique
Civilstatus
vdovec/vdova
veuf/veuve
Civilstatus
Máte děti?
Vous avez des enfants ?
Fråga om någon har barn
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Vous avez des personnes à charge ?
Fråga om någon finansierar de samboende
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Je voudrais réunir ma famille.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Ange att du till registrera dig i staden
Jaké dokumenty si mám přinést?
Quels documents dois-je apporter ?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Je registrace zpoplatněná?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Ange att du vill registrera din bostad
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Fråga om vad försäkringen täcker
Poplatky za pobyt v nemocnici
Frais hospitaliers
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Poplatky za konsultace se specialisty
Frais de consultation d'un spécialiste
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostické testy
Tests diagnostiques
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgické zákroky
Opérations chirurgicales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrická léčba
Traitement psychiatrique
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zubní ošetření
Soins dentaires
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oční ošetření
Soins oculaires
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Fråga varför någon begär inresevisum
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Musím změnit svou registrační značku?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Teoretický test
le code
Typ av test
Praktický test
la conduite
Typ av test
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adresu
mon adresse
Vad vill du ändra?
jméno
mon nom
Vad vill du ändra?
fotografii
ma photo
Vad vill du ändra?
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
ztracený
perdu
Körkortsproblem
ukradený
volé
Körkortsproblem
zničený
abîmé
Körkortsproblem
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mám čistý trestní rejstřík.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Mon conjoint est [nationalité].
Angivande av nationaliteten på din make/maka