Tjeckiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Fråga när ett dokument var utfärdat
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Fråga var ett dokument var utfärdat
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Fråga när en legitimation går ut
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Můj [dokument] byl ukraden.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
ข้อมูลเป็นความลับ
Tyto informace jsou důvěrné.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

คุณชื่ออะไร
Jak se jmenuješ?
Fråga efter någons namn
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Fråga var och när någon är född
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Kde bydlíte?
Fråga var någon bor
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Jaká je vaše adresa?
Fråga efter någons adress
สัญชาติของคุณคืออะไร
Jaké je vaše občanství?
Fråga om någons medborgarskap
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kdy jste přijeli do [country]?
Fråga när någon anlände till landet
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Můj rodinný stav je ___________.
Ange din civilstatus
โสด
svobodný/á
Civilstatus
แต่งงานแล้ว
ženatý/vdaná
Civilstatus
แยกกันอยู่
odděleni
Civilstatus
หย่าร้าง
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
v registrovaném partnerství
Civilstatus
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
nesezdaní partneři
Civilstatus
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
v domácím partnerství
Civilstatus
เป็นม่าย
vdovec/vdova
Civilstatus
คุณมีบุตรไหม
Máte děti?
Fråga om någon har barn
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Fråga om någon finansierar de samboende
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ange att du till registrera dig i staden
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Jaké dokumenty si mám přinést?
Fråga vilka dokument du ska ta med
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Je registrace zpoplatněná?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ange att du vill registrera din bostad
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Fråga om vad försäkringen täcker
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Poplatky za konsultace se specialisty
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostické testy
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การผ่าตัด
Chirurgické zákroky
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatrická léčba
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การรักษาฟัน
Zubní ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การรักษาตา
Oční ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Fråga varför någon begär inresevisum
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Musím změnit svou registrační značku?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
ฉันต้องการจอง __________
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
การทดสอบภาคทฤษฎี
Teoretický test
Typ av test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Praktický test
Typ av test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
ที่อยู่
adresu
Vad vill du ändra?
ชื่อ
jméno
Vad vill du ändra?
ภาพถ่าย
fotografii
Vad vill du ändra?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ange att du vill förnya ditt körkort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
สูญหาย
ztracený
Körkortsproblem
ถูกขโมย
ukradený
Körkortsproblem
ได้รับความเสียหาย
zničený
Körkortsproblem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Mám čistý trestní rejstřík.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angivande av nationaliteten på din make/maka