Nederländska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Fråga var du kan få ett formulär
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Fråga när ett dokument var utfärdat
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Waar werd uw [document] afgegeven?
Fråga var ett dokument var utfärdat
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Fråga när en legitimation går ut
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mijn [document] werd gestolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
ข้อมูลเป็นความลับ
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

คุณชื่ออะไร
Wat is uw naam?
Fråga efter någons namn
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Fråga var och när någon är född
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Waar woont u?
Fråga var någon bor
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Wat is uw adres?
Fråga efter någons adress
สัญชาติของคุณคืออะไร
Wat is uw nationaliteit?
Fråga om någons medborgarskap
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Fråga när någon anlände till landet
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ange din civilstatus
โสด
alleenstaand
Civilstatus
แต่งงานแล้ว
gehuwd
Civilstatus
แยกกันอยู่
uit elkaar
Civilstatus
หย่าร้าง
gescheiden
Civilstatus
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
samenwonend
Civilstatus
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
geregistreerd partnerschap
Civilstatus
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
ongetrouwde partners
Civilstatus
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
in een relatie
Civilstatus
เป็นม่าย
verweduwd
Civilstatus
คุณมีบุตรไหม
Heeft u kinderen?
Fråga om någon har barn
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Heeft u inwonende personen ten laste?
Fråga om någon finansierar de samboende
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Ange att du till registrera dig i staden
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Welke documenten moet ik meenemen?
Fråga vilka dokument du ska ta med
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Zijn er registratiekosten?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ange att du vill registrera din bostad
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Fråga om vad försäkringen täcker
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Ziekenhuiskosten
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnostische toets
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การผ่าตัด
Chirurgische ingrepen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psychiatrische behandeling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การรักษาฟัน
Tandheelkundige behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การรักษาตา
Oogzorg behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Waarom vraagt u een visum aan?
Fråga varför någon begär inresevisum
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
ฉันต้องการจอง __________
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
การทดสอบภาคทฤษฎี
theoretische test
Typ av test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
rijexamen
Typ av test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
ที่อยู่
mijn adres
Vad vill du ändra?
ชื่อ
mijn naam
Vad vill du ändra?
ภาพถ่าย
mijn foto
Vad vill du ändra?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ange att du vill förnya ditt körkort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
สูญหาย
verloren
Körkortsproblem
ถูกขโมย
gestolen
Körkortsproblem
ได้รับความเสียหาย
beschadigd
Körkortsproblem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ik heb een blanco strafblad.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Angivande av nationaliteten på din make/maka