Hindi | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Fråga var du kan få ett formulär
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Fråga när ett dokument var utfärdat
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Fråga var ett dokument var utfärdat
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Fråga när en legitimation går ut
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Fråga vilka dokument som du måste tas med
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
ข้อมูลเป็นความลับ
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

คุณชื่ออะไร
Fråga efter någons namn
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Fråga var och när någon är född
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Fråga var någon bor
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Fråga efter någons adress
สัญชาติของคุณคืออะไร
Fråga om någons medborgarskap
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Fråga när någon anlände till landet
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Ange din civilstatus
โสด
Civilstatus
แต่งงานแล้ว
Civilstatus
แยกกันอยู่
Civilstatus
หย่าร้าง
Civilstatus
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Civilstatus
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Civilstatus
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
เป็นม่าย
Civilstatus
คุณมีบุตรไหม
Fråga om någon har barn
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Fråga om någon finansierar de samboende
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Ange att du till registrera dig i staden
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Fråga vilka dokument du ska ta med
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ange att du vill registrera din bostad
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Fråga om vad försäkringen täcker
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การทดสอบวินิจฉัย
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การผ่าตัด
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การรักษาฟัน
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การรักษาตา
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Fråga varför någon begär inresevisum
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ange att du behöver registrera ditt fordon
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Fråga om ditt körkort är giltigt där
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ansöka om ett provisoriskt körkort
ฉันต้องการจอง __________
Ange att du vill boka tid för uppkörning
การทดสอบภาคทฤษฎี
Typ av test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Typ av test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
ที่อยู่
Vad vill du ändra?
ชื่อ
Vad vill du ändra?
ภาพถ่าย
Vad vill du ändra?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ange att du vill förnya ditt körkort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ange att du vill ersätta ditt körkort
สูญหาย
Körkortsproblem
ถูกขโมย
Körkortsproblem
ได้รับความเสียหาย
Körkortsproblem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ange att du har en fläckfritt straffregister
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ange att du har den nivå som krävs av språket
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Angivande av nationaliteten på din make/maka