Esperanto | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Fråga var du kan få ett formulär
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Fråga när ett dokument var utfärdat
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Fråga var ett dokument var utfärdat
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Kiam elspiras via legitimilo?
Fråga när en legitimation går ut
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
ข้อมูลเป็นความลับ
La informo estas konfidenca.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

คุณชื่ออะไร
Kiel vi nomiĝas?
Fråga efter någons namn
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Fråga var och när någon är född
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Kie vi loĝas?
Fråga var någon bor
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Kio estas via adreso?
Fråga efter någons adress
สัญชาติของคุณคืออะไร
Kio estas via civitaneco?
Fråga om någons medborgarskap
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Kiam vi alvenis en [lando]?
Fråga när någon anlände till landet
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Mia edzecostato estas ___________.
Ange din civilstatus
โสด
senedza
Civilstatus
แต่งงานแล้ว
edziĝinta
Civilstatus
แยกกันอยู่
apartiga
Civilstatus
หย่าร้าง
eksedziĝinta
Civilstatus
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
kunviva
Civilstatus
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
en civila kuniĝo
Civilstatus
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
fraŭlaj partneroj
Civilstatus
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
en hejma partnereco
Civilstatus
เป็นม่าย
vidvina
Civilstatus
คุณมีบุตรไหม
Ĉu vi havas infanojn?
Fråga om någon har barn
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Fråga om någon finansierar de samboende
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Mi ŝatus registri en la urbo.
Ange att du till registrera dig i staden
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Kion dokumentojn mi alportus?
Fråga vilka dokument du ska ta med
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ange att du vill registrera din bostad
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Fråga om vad försäkringen täcker
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hospitalokotizoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Kotizoj por la ekspertoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnozoprovoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การผ่าตัด
Kirurgiaj proceduroj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psikiatria kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การรักษาฟัน
Dentaj kuracadoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การรักษาตา
Okula kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Kial vi petas la enirovizon?
Fråga varför någon begär inresevisum
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
ฉันต้องการจอง __________
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
การทดสอบภาคทฤษฎี
teorian teston
Typ av test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
veturantan teston
Typ av test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
ที่อยู่
adreson
Vad vill du ändra?
ชื่อ
nomon
Vad vill du ändra?
ภาพถ่าย
foton
Vad vill du ändra?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ange att du vill förnya ditt körkort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
สูญหาย
perdatan
Körkortsproblem
ถูกขโมย
ŝtelatan
Körkortsproblem
ได้รับความเสียหาย
difektatan
Körkortsproblem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Mi havas puran krimliston
Ange att du har en fläckfritt straffregister
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Angivande av nationaliteten på din make/maka