Danska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Hvor kan jeg finde formularen til ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Hvornår blev dit [dokument] udstedt?
Fråga när ett dokument var utfärdat
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Hvor blev dit [dokument] udstedt?
Fråga var ett dokument var utfärdat
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Hvornår udløber dit ID?
Fråga när en legitimation går ut
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Vil du hjælpe mig med at udfylde formularen?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Hvilke dokumenter skal jeg medbringe til __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
For at ansøge om et [dokument], skal du mindst fremvise _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Mit [dokument] er blevet stjålet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Jeg udfylder denne ansøgning på vegne af _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
ข้อมูลเป็นความลับ
Informationerne er fortrolige.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Kan du give mig en kvittering for min ansøgning?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

คุณชื่ออะไร
Hvad hedder du?
Fråga efter någons namn
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Hvor og hvornår er du født?
Fråga var och när någon är född
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Hvor bor du?
Fråga var någon bor
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Hvad er din adresse?
Fråga efter någons adress
สัญชาติของคุณคืออะไร
Hvad er dit statsborgerskab?
Fråga om någons medborgarskap
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Hvornår ankom du til [land]?
Fråga när någon anlände till landet
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Må jeg se dit ID?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Jeg er ___________.
Ange din civilstatus
โสด
single
Civilstatus
แต่งงานแล้ว
gift
Civilstatus
แยกกันอยู่
separeret
Civilstatus
หย่าร้าง
fraskilt
Civilstatus
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
samlevende
Civilstatus
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
i et indregistreret parforhold
Civilstatus
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
ugifte partnere
Civilstatus
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
i et indenlandsk parforhold
Civilstatus
เป็นม่าย
enke
Civilstatus
คุณมีบุตรไหม
Har du børn?
Fråga om någon har barn
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Har du familiemedlemmer boende hos dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Jeg ønsker at blive genforenet med min familie
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Jeg vil gerne registreres i byen
Ange att du till registrera dig i staden
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Hvilke dokumenter bør jeg medbringe?
Fråga vilka dokument du ska ta med
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Er der nogen omkostninger forbundet med registrering?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Jeg er her for at registrere min bopæl
Ange att du vill registrera din bostad
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Jeg vil gerne ansøge om en straffeattest
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Jeg vil gerne ansøge om opholdstilladelse.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Jeg vil gerne stille nogle spørgsmål til sygeforsikringen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Behøver jeg en privat sygeforsikring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Hvad dækkes af sygeforsikringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Hospitalsgebyrer
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Speciallægegebyrer
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การทดสอบวินิจฉัย
Diagnosetests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การผ่าตัด
Kirurgiske indgreb
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การรักษาฟัน
Tandbehandlinger
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
การรักษาตา
Øjenbehandlinger
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Hvorfor beder du om et indrejsevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Behøver jeg et visum for at rejse til [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Hvordan kan jeg forlænge mit visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Hvorfor er min ansøgning om visum blevet afvist?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Kan jeg søge om at blive permanent bosiddende?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Er jeg nødt til at ændre nummerpladen på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Jeg vil gerne registrere mit køretøj.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Er mit kørekort gyldigt her?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort
Ansöka om ett provisoriskt körkort
ฉันต้องการจอง __________
Jeg vil gerne tilmelde mig til __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
การทดสอบภาคทฤษฎี
teoritest
Typ av test
การทดสอบภาคปฏิบัติ
køreprøve
Typ av test
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jeg vil gerne ændre ____________ på mit kørekort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
ที่อยู่
adressen
Vad vill du ändra?
ชื่อ
navnet
Vad vill du ändra?
ภาพถ่าย
billedet
Vad vill du ändra?
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Jeg vil gerne tilføje højere kategorier til mit kørekort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Jeg vil gerne forny mit kørekort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Jeg vil gerne udskifte et ___________ kørekort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
สูญหาย
mistet
Körkortsproblem
ถูกขโมย
stjålet
Körkortsproblem
ได้รับความเสียหาย
beskadiget
Körkortsproblem
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Jeg vil gerne appellere mit kørselsforbud.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Jeg vil gerne bede om [land adjektiv] statsborgerskab.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Hvor kan jeg tilmelde mig en sprogtest?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Jeg har en ren straffeattest
Ange att du har en fläckfritt straffregister
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Jeg har det krævede sprogniveau i [sprog].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Jeg vil gerne ansøge om et midlertidigt kørekort.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Hvad er omkostningerne for en ansøgning om statsborgerskab?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Min ægtefælles er [nationalitet adjektiv] statsborger.
Angivande av nationaliteten på din make/maka