Italienska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
När var ditt [dokument] utfärdat?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
När går din legitimation ut?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Fråga när en legitimation går ut
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Denna information är konfidentiell.
Le informazioni sono riservate.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Vad heter du?
Come si chiama?
Fråga efter någons namn
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Fråga var och när någon är född
Var bor du?
Dove risiede?
Fråga var någon bor
Vad är din adress?
Qual è il suo indirizzo?
Fråga efter någons adress
Vilken nationalitet tillhör du?
Qual è la sua cittadinanza?
Fråga om någons medborgarskap
När anlände du till [landet]?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Fråga när någon anlände till landet
Kan du visa mig din legitimation?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Min civilstatus är __________.
Il mio stato civile è __________.
Ange din civilstatus
singel
celibe (m) / nubile (f)
Civilstatus
gift
coniugato/a
Civilstatus
separerad
separato/a
Civilstatus
skild
divorziato/a
Civilstatus
sambo
convivente
Civilstatus
i ett partnerskap
in un'unione civile
Civilstatus
ogift par
in una coppia non sposata
Civilstatus
i ett partnerskap
in un'unione di fatto
Civilstatus
änka
vedovo/a
Civilstatus
Har du barn?
Ha figli?
Fråga om någon har barn
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Ha familiari a carico?
Fråga om någon finansierar de samboende
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Ange att du till registrera dig i staden
Vilka dokument ska jag ta med?
Quali documenti devo portare?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Kostar det något att registrera sig?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Jag vill registrera min bostad.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Vad täcker sjukförsäkringen?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Fråga om vad försäkringen täcker
Patientavgifter
Spese ospedaliere
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialistkostnader
Spese per la consultazione di uno specialista
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostiska prov
Test diagnostici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiska ingrepp
Operazioni chirurgiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psykiatrisk behandling
Trattamento psichiatrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandbehandlingar
Cure dentali
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ögonbehandling
Cure oculistiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Varför begär du ett inresevisum?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Fråga varför någon begär inresevisum
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Är mitt körkort giltigt här?
La mia patente di guida è valida?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Vorrei prenotare l' __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teoriprov
esame di teoria
Typ av test
uppkörning
esame di guida
Typ av test
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adressen
l'indirizzo
Vad vill du ändra?
namnet
il nome
Vad vill du ändra?
bilden
la foto
Vad vill du ändra?
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
borttappat
smarrita
Körkortsproblem
stulet
rubata
Körkortsproblem
förstört
deteriorata
Körkortsproblem
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Non ho precedenti penali.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Angivande av nationaliteten på din make/maka