Tjeckiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Fråga när ett dokument var utfärdat
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Fråga var ett dokument var utfärdat
¿Cuándo caduca su DNI?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Fråga när en legitimation går ut
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Me han robado el/la (documento).
Můj [dokument] byl ukraden.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La información es confidencial.
Tyto informace jsou důvěrné.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

¿Cómo se llama usted?
Jak se jmenuješ?
Fråga efter någons namn
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Fråga var och när någon är född
¿Dónde vive usted?
Kde bydlíte?
Fråga var någon bor
¿Cuál es su dirección?
Jaká je vaše adresa?
Fråga efter någons adress
¿Cuál es su nacionalidad?
Jaké je vaše občanství?
Fråga om någons medborgarskap
¿Cuándo llegó a (país)?
Kdy jste přijeli do [country]?
Fråga när någon anlände till landet
¿Me deja su DNI, por favor?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mi estado civil es ______________.
Můj rodinný stav je ___________.
Ange din civilstatus
soltero/a
svobodný/á
Civilstatus
casado/a
ženatý/vdaná
Civilstatus
separado/a
odděleni
Civilstatus
divorciado/a
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
cohabitante
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
en unión civil
v registrovaném partnerství
Civilstatus
pareja de hecho
nesezdaní partneři
Civilstatus
pareja de hecho
v domácím partnerství
Civilstatus
viudo/a
vdovec/vdova
Civilstatus
¿Tiene usted hijos?
Máte děti?
Fråga om någon har barn
¿Residen con usted personas a su cargo?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Fråga om någon finansierar de samboende
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Me gustaría empadronarme.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ange att du till registrera dig i staden
¿Qué documentos tengo que presentar?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Fråga vilka dokument du ska ta med
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Je registrace zpoplatněná?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Vengo a registrar mi domicilio.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ange att du vill registrera din bostad
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
¿Necesito un seguro de salud privado?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
¿Qué cubre el seguro de salud?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Fråga om vad försäkringen täcker
Tasas hospitalarias
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Honorarios de médicos especialistas
Poplatky za konsultace se specialisty
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Pruebas diagnósticas
Diagnostické testy
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenciones quirúrjicas
Chirurgické zákroky
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamiento psiquiátrico
Psychiatrická léčba
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos dentales
Zubní ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos oftalmológicos
Oční ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Fråga varför någon begär inresevisum
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Musím změnit svou registrační značku?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Me gustaría matricular mi vehículo.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Me gustaría inscribirme en ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
el examen teórico
Teoretický test
Typ av test
el examen práctico
Praktický test
Typ av test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
la dirección
adresu
Vad vill du ändra?
el nombre
jméno
Vad vill du ändra?
la fotografía
fotografii
Vad vill du ändra?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lo he perdido
ztracený
Körkortsproblem
me lo han robado
ukradený
Körkortsproblem
se ha dañado
zničený
Körkortsproblem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
No tengo antecedentes penales.
Mám čistý trestní rejstřík.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angivande av nationaliteten på din make/maka