Nederländska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Fråga var du kan få ett formulär
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Fråga när ett dokument var utfärdat
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Fråga var ett dokument var utfärdat
¿Cuándo caduca su DNI?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Fråga när en legitimation går ut
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Me han robado el/la (documento).
Mijn [document] werd gestolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La información es confidencial.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

¿Cómo se llama usted?
Wat is uw naam?
Fråga efter någons namn
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Fråga var och när någon är född
¿Dónde vive usted?
Waar woont u?
Fråga var någon bor
¿Cuál es su dirección?
Wat is uw adres?
Fråga efter någons adress
¿Cuál es su nacionalidad?
Wat is uw nationaliteit?
Fråga om någons medborgarskap
¿Cuándo llegó a (país)?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Fråga när någon anlände till landet
¿Me deja su DNI, por favor?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mi estado civil es ______________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ange din civilstatus
soltero/a
alleenstaand
Civilstatus
casado/a
gehuwd
Civilstatus
separado/a
uit elkaar
Civilstatus
divorciado/a
gescheiden
Civilstatus
cohabitante
samenwonend
Civilstatus
en unión civil
geregistreerd partnerschap
Civilstatus
pareja de hecho
ongetrouwde partners
Civilstatus
pareja de hecho
in een relatie
Civilstatus
viudo/a
verweduwd
Civilstatus
¿Tiene usted hijos?
Heeft u kinderen?
Fråga om någon har barn
¿Residen con usted personas a su cargo?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Fråga om någon finansierar de samboende
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Me gustaría empadronarme.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Ange att du till registrera dig i staden
¿Qué documentos tengo que presentar?
Welke documenten moet ik meenemen?
Fråga vilka dokument du ska ta med
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Zijn er registratiekosten?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Vengo a registrar mi domicilio.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ange att du vill registrera din bostad
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
¿Necesito un seguro de salud privado?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
¿Qué cubre el seguro de salud?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Fråga om vad försäkringen täcker
Tasas hospitalarias
Ziekenhuiskosten
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Honorarios de médicos especialistas
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Pruebas diagnósticas
Diagnostische toets
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenciones quirúrjicas
Chirurgische ingrepen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamiento psiquiátrico
Psychiatrische behandeling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos dentales
Tandheelkundige behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos oftalmológicos
Oogzorg behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Waarom vraagt u een visum aan?
Fråga varför någon begär inresevisum
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
el examen teórico
theoretische test
Typ av test
el examen práctico
rijexamen
Typ av test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
la dirección
mijn adres
Vad vill du ändra?
el nombre
mijn naam
Vad vill du ändra?
la fotografía
mijn foto
Vad vill du ändra?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lo he perdido
verloren
Körkortsproblem
me lo han robado
gestolen
Körkortsproblem
se ha dañado
beschadigd
Körkortsproblem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
No tengo antecedentes penales.
Ik heb een blanco strafblad.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Angivande av nationaliteten på din make/maka