Kinesiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Fråga var du kan få ett formulär
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
您的【文件】是什么时候签发的?
Fråga när ett dokument var utfärdat
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Fråga var ett dokument var utfärdat
¿Cuándo caduca su DNI?
请问您的身份证件何时过期?
Fråga när en legitimation går ut
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
您能帮我填一下这个表格吗?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Me han robado el/la (documento).
我的【材料】被偷了。
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
我在帮____ 填写申请表格。
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La información es confidencial.
这是机密信息。
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

¿Cómo se llama usted?
你叫什么名字?
Fråga efter någons namn
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Fråga var och när någon är född
¿Dónde vive usted?
请问您住在哪里?
Fråga var någon bor
¿Cuál es su dirección?
请问您的地址是什么?
Fråga efter någons adress
¿Cuál es su nacionalidad?
请问您的国籍是什么?
Fråga om någons medborgarskap
¿Cuándo llegó a (país)?
请问您是何时到达【该国】的?
Fråga när någon anlände till landet
¿Me deja su DNI, por favor?
您能出示一下您的身份证件么?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mi estado civil es ______________.
我的婚姻状况是____ 。
Ange din civilstatus
soltero/a
单身
Civilstatus
casado/a
已婚
Civilstatus
separado/a
分居
Civilstatus
divorciado/a
离异
Civilstatus
cohabitante
同居
Civilstatus
en unión civil
民事结婚
Civilstatus
pareja de hecho
未婚伴侣
Civilstatus
pareja de hecho
同居伴侣关系
Civilstatus
viudo/a
鳏居
Civilstatus
¿Tiene usted hijos?
请问您有孩子吗?
Fråga om någon har barn
¿Residen con usted personas a su cargo?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Fråga om någon finansierar de samboende
Me gustaría reagrupar a mi familia.
我想要和家人团聚。
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Me gustaría empadronarme.
我想要在这个城市登记入户。
Ange att du till registrera dig i staden
¿Qué documentos tengo que presentar?
请问我应该带什么材料?
Fråga vilka dokument du ska ta med
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
请问有注册费吗?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Vengo a registrar mi domicilio.
我是来进行住址登记。
Ange att du vill registrera din bostad
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
我想要申请居住证。
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
我想要问一下关于保险的问题。
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
¿Necesito un seguro de salud privado?
我需要私人的健康保险吗?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
¿Qué cubre el seguro de salud?
请问该保险涵盖哪些方面?
Fråga om vad försäkringen täcker
Tasas hospitalarias
住院费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Honorarios de médicos especialistas
专家费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Pruebas diagnósticas
诊疗费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenciones quirúrjicas
外科手术
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamiento psiquiátrico
精神治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos dentales
牙齿治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos oftalmológicos
眼科治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
请问您为什么需要入境签证?
Fråga varför någon begär inresevisum
¿Necesito un visado para visitar (país)?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
我该如何续签我的签证?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Me gustaría matricular mi vehículo.
我想要登记我的车辆。
Ange att du behöver registrera ditt fordon
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
我想要申请临时驾照。
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Me gustaría inscribirme en ___________.
我想要预约__________。
Ange att du vill boka tid för uppkörning
el examen teórico
理论考试
Typ av test
el examen práctico
路考
Typ av test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
我想要改动驾照上的__________。
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
la dirección
地址
Vad vill du ändra?
el nombre
名字
Vad vill du ändra?
la fotografía
照片
Vad vill du ändra?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
我想要给驾照添加更高的级别。
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
我想要延长我的驾照。
Ange att du vill förnya ditt körkort
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lo he perdido
丢失
Körkortsproblem
me lo han robado
被偷了
Körkortsproblem
se ha dañado
受损
Körkortsproblem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
我想要申请【国家】国籍。
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
No tengo antecedentes penales.
我没有犯罪记录。
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
我的【语言】达到了等级要求。
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
公民身份申请的费用是哪些?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
我的配偶是【国家】公民。
Angivande av nationaliteten på din make/maka