Franska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Fråga när ett dokument var utfärdat
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Où votre [document] a été délivré ?
Fråga var ett dokument var utfärdat
¿Cuándo caduca su DNI?
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Fråga när en legitimation går ut
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Me han robado el/la (documento).
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La información es confidencial.
Ces informations sont confidentielles.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

¿Cómo se llama usted?
Comment vous appelez-vous ?
Fråga efter någons namn
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Fråga var och när någon är född
¿Dónde vive usted?
Où résidez-vous ?
Fråga var någon bor
¿Cuál es su dirección?
Où habitez-vous ?
Fråga efter någons adress
¿Cuál es su nacionalidad?
Quelle est votre nationalité ?
Fråga om någons medborgarskap
¿Cuándo llegó a (país)?
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Fråga när någon anlände till landet
¿Me deja su DNI, por favor?
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mi estado civil es ______________.
Ma situation matrimoniale est _____.
Ange din civilstatus
soltero/a
célibataire
Civilstatus
casado/a
Marié(e)
Civilstatus
separado/a
Séparé(e)
Civilstatus
divorciado/a
Divorcé(e)
Civilstatus
cohabitante
en concubinage
Civilstatus
en unión civil
dans une union civile
Civilstatus
pareja de hecho
en concubinage
Civilstatus
pareja de hecho
en partenariat domestique
Civilstatus
viudo/a
veuf/veuve
Civilstatus
¿Tiene usted hijos?
Vous avez des enfants ?
Fråga om någon har barn
¿Residen con usted personas a su cargo?
Vous avez des personnes à charge ?
Fråga om någon finansierar de samboende
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Je voudrais réunir ma famille.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Me gustaría empadronarme.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Ange att du till registrera dig i staden
¿Qué documentos tengo que presentar?
Quels documents dois-je apporter ?
Fråga vilka dokument du ska ta med
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Vengo a registrar mi domicilio.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Ange att du vill registrera din bostad
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
¿Necesito un seguro de salud privado?
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
¿Qué cubre el seguro de salud?
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Fråga om vad försäkringen täcker
Tasas hospitalarias
Frais hospitaliers
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Honorarios de médicos especialistas
Frais de consultation d'un spécialiste
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Pruebas diagnósticas
Tests diagnostiques
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenciones quirúrjicas
Opérations chirurgicales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamiento psiquiátrico
Traitement psychiatrique
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos dentales
Soins dentaires
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamientos oftalmológicos
Soins oculaires
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

¿Por qué solicita el visado de entrada?
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Fråga varför någon begär inresevisum
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Me gustaría matricular mi vehículo.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Me gustaría inscribirme en ___________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
el examen teórico
le code
Typ av test
el examen práctico
la conduite
Typ av test
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
la dirección
mon adresse
Vad vill du ändra?
el nombre
mon nom
Vad vill du ändra?
la fotografía
ma photo
Vad vill du ändra?
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lo he perdido
perdu
Körkortsproblem
me lo han robado
volé
Körkortsproblem
se ha dañado
abîmé
Körkortsproblem
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
No tengo antecedentes penales.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Mon conjoint est [nationalité].
Angivande av nationaliteten på din make/maka