Grekiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Где я могу найти форму для ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Fråga var du kan få ett formulär
Когда был выдан ваш документ?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga när ett dokument var utfärdat
Где был выдан ваш [документ] ?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga var ett dokument var utfärdat
Когда истекает срок вашего паспорта?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Fråga när en legitimation går ut
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Какие документы мне нужно принести для_______?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Мой [документ] украли.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Я заполняю это заявление от лица______.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Информация конфиденциальна.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Как вас зовут?
Πώς σας λένε;
Fråga efter någons namn
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Fråga var och när någon är född
Где вы живете?
Πού μένετε;
Fråga var någon bor
Каков ваш адрес?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Fråga efter någons adress
Какое у вас гражданство?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Fråga om någons medborgarskap
Когда вы въехали в страну?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Fråga när någon anlände till landet
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Мое семейное положение -_______.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Ange din civilstatus
холост
ελεύθερος/η
Civilstatus
Женат/замужем
παντρεμένος/η
Civilstatus
Разведен/а
σε διάσταση
Civilstatus
Разведен/а
χωρισμένος/η
Civilstatus
в сожительстве
συμβίωση
Civilstatus
в гражданском браке
σε αστική ένωση
Civilstatus
Не женатая пара
ανύπαντροι σύντροφοι
Civilstatus
в домашнем партнерстве
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Civilstatus
вдовец/вдова
χήρος/χήρα
Civilstatus
У вас есть дети?
έχετε παιδιά;
Fråga om någon har barn
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Fråga om någon finansierar de samboende
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Ange att du till registrera dig i staden
Какие документы мне нужно принести?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Fråga vilka dokument du ska ta med
Мне нужно платить за регистрацию?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Ange att du vill registrera din bostad
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Мне нужна частная медицинская страховка?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Что покрывает медицинская страховка?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Fråga om vad försäkringen täcker
Больничные платы
Τέλη νοσοκομείου
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Платы специалистам
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Диагностические проверки
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Хирургические процедуры
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Психиатрическое лечение
Ψυχιατρική θεραπεία
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Лечение зубов
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Офтальмологическое лечение
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Fråga varför någon begär inresevisum
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Как я могу продлить мою визу?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Почему мое заявление на визу отклонено?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Мне нужно менять номер своей машины?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Мои водительские права здесь действуют?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
Теоретический тест
θεωρητική εξέταση
Typ av test
Тест на вождение
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Typ av test
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
адрес
διεύθυνση
Vad vill du ändra?
имя
όνομα
Vad vill du ändra?
фотография
φωτογραφία
Vad vill du ändra?
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
потеряно
χαμένη
Körkortsproblem
украдено
κλεμμένη
Körkortsproblem
повреждено
κατεστραμμένη
Körkortsproblem
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
У меня нет судимостей
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Angivande av nationaliteten på din make/maka