Thailändska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Unde pot găsi un formular pentru ____ ?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Fråga var du kan få ett formulär
Când a fost emis [documentul]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Fråga när ett dokument var utfärdat
Unde a fost emis [documentul]?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Fråga var ett dokument var utfärdat
Când îți expiră ID-ul?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Fråga när en legitimation går ut
M-ați putea ajuta să completez acest formular?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Ce documente trebuie să aduc pentru __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Pentru a solicita [documentul], trebuie să prezentați cel puțin_______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mi s-a furat [documentul].
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Completez acest formular în numele (lui) _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Informația este confidențială.
ข้อมูลเป็นความลับ
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Pot primi un număr de înregistrare pentru această înregistrare?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Cum vă cheamă?
คุณชื่ออะไร
Fråga efter någons namn
Îmi puteți spune vă rog locul și data nașterii?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Fråga var och när någon är född
Unde locuiți?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Fråga var någon bor
Care este adresa dumneavoastră?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Fråga efter någons adress
Ce cetățenie aveți?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Fråga om någons medborgarskap
Când ați ajuns în [țara]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Fråga när någon anlände till landet
Îmi puteți arăta vă rog ID-ul dumneavoastră?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Starea mea civilă este ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Ange din civilstatus
Singur
โสด
Civilstatus
Căsătorit/ă
แต่งงานแล้ว
Civilstatus
separat/ă
แยกกันอยู่
Civilstatus
divorțat/ă
หย่าร้าง
Civilstatus
concobinaj
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Civilstatus
într-o uniune civilă
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Civilstatus
necăsătorit/ă
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
partener/ă de viață
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
văduv/ă
เป็นม่าย
Civilstatus
Aveți copii?
คุณมีบุตรไหม
Fråga om någon har barn
Aveți persoane dependente de dumneavoastră cu care locuiți?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Fråga om någon finansierar de samboende
Aș vrea să mă reunesc cu familia mea.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Aș vrea să-mi fac înregistrarea.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Ange att du till registrera dig i staden
Ce documente trebuie să aduc?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Fråga vilka dokument du ska ta med
Există vreo taxă de înregistrare?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Am venit să-mi înregistrez domiciliul.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ange att du vill registrera din bostad
Aș vrea să aplic pentru cazierul judiciar.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vreau să aplic pentru un permis de ședere.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Am câteva întrebări despre asigurarea medicală.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Am nevoie de asigurare medicală privată?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Ce este acoperit de asigurarea medicală?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Fråga om vad försäkringen täcker
Taxe pentru spitalizare
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Onorarii ale medicilor specialiști
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test de diagnosticare
การทดสอบวินิจฉัย
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Intervenții chirurgicale
การผ่าตัด
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratament psihiatric
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamente dentare
การรักษาฟัน
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamente oftalmologice
การรักษาตา
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

De ce solicitați o viză de intrare?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Fråga varför någon begär inresevisum
Am nevoie de viză pentru a vizita [țara]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Cum îmi pot extinde viza?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
De ce mi-a fost respinsă aplicația pentru viză?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Pot aplica pentru permis de ședere permanentă?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Trebuie să-mi schimb plăcuța de înmatriculare?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Aș dori să-mi înregistrez vehiculul.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Este permisul meu de conducere valid aici?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Aș vrea să aplic pentru un permis de conducere provizoriu.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Aș vrea să mă înscriu la __________.
ฉันต้องการจอง __________
Ange att du vill boka tid för uppkörning
testul teoretic
การทดสอบภาคทฤษฎี
Typ av test
examenul practic
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Typ av test
Aș dori să schimb ____________la permisului meu de conducere.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
Adresa
ที่อยู่
Vad vill du ändra?
nume
ชื่อ
Vad vill du ändra?
fotografia
ภาพถ่าย
Vad vill du ändra?
Aș vrea să adaug categorii superioare la permisul meu de conducere.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Aș vrea să-mi reînnoiesc permisul de conducere.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ange att du vill förnya ditt körkort
Aș vrea să-mi înlocuiesc permisul de conducere pentru că ___________.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ange att du vill ersätta ditt körkort
pierdut
สูญหาย
Körkortsproblem
furat
ถูกขโมย
Körkortsproblem
distrus
ได้รับความเสียหาย
Körkortsproblem
Aș vrea să fac apel împotriva suspendării permisului meu de conducere.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Aș vrea să aplic pentru naționalitate _______________.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Unde mă pot înregistra pentru testul de [limba]?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Nu am antecedente penale.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Am nivelul necesar de [limbă].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Aș vrea să mă înscriu la examenul de cultură generală al [țării].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Care sunt taxele de solicitare a cetățeniei?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Partenerul meu este __________.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Angivande av nationaliteten på din make/maka