Nederländska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Onde posso encontrar o formulário para ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando foi emitido seu/sua [documento]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Onde foi emitido seu/sua [documento]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual é a data de vencimento de sua identidade?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Fråga när en legitimation går ut
Você pode me ajudar a preencher o formulário?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quais documentos devo apresentar para __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Para solicitar o [documento], você precisa fornecer pelo menos_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Meu/minha [documento] foi roubado(a).
Mijn [document] werd gestolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Estou completando a solicitação em nome de _____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
A informação é confidencial.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Você pode me dar um comprovante da solicitação?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Qual é o seu nome?
Wat is uw naam?
Fråga efter någons namn
Você pode me dizer o seu local e data de nascimento?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Fråga var och när någon är född
Onde você mora?
Waar woont u?
Fråga var någon bor
Qual é o seu endereço?
Wat is uw adres?
Fråga efter någons adress
Qual é a sua cidadania?
Wat is uw nationaliteit?
Fråga om någons medborgarskap
Quando você chegou em [país]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Fråga när någon anlände till landet
Você pode me mostrar seu documento de identidade?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Meu estado civil é ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ange din civilstatus
solteiro(a)
alleenstaand
Civilstatus
casado(a)
gehuwd
Civilstatus
separado(a)
uit elkaar
Civilstatus
divorciado(a)
gescheiden
Civilstatus
coabitação
samenwonend
Civilstatus
em uma união civil
geregistreerd partnerschap
Civilstatus
companheiros/união estável
ongetrouwde partners
Civilstatus
parceria doméstica
in een relatie
Civilstatus
viúvo(a)
verweduwd
Civilstatus
Você tem filhos?
Heeft u kinderen?
Fråga om någon har barn
Você tem dependentes morando com você?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Fråga om någon finansierar de samboende
Gostaria de reencontrar minha família.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Eu gostaria de me registrar na prefeitura.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Ange att du till registrera dig i staden
Que documentos devo trazer?
Welke documenten moet ik meenemen?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Existem taxas de registro?
Zijn er registratiekosten?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Estou aqui para o registro de domicílio.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ange att du vill registrera din bostad
Gostaria de requisitar uma certidão negativa/atestado de boa conduta.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Gostaria de requisitar uma autorização de residência.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Gostaria de esclarecer algumas dúvidas sobre o seguro de saúde.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Preciso de seguro de saúde privado?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
O que é coberto pelo seguro de saúde?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Fråga om vad försäkringen täcker
Taxas hospitalares
Ziekenhuiskosten
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Taxas de especialistas
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Testes de diagnóstico
Diagnostische toets
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Procedimentos cirúrgicos
Chirurgische ingrepen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento psiquiátrico
Psychiatrische behandeling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamentos dentários
Tandheelkundige behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tratamento oftalmológico
Oogzorg behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Por que você está requisitando um visto?
Waarom vraagt u een visum aan?
Fråga varför någon begär inresevisum
Eu preciso de visto para entrar em [país]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Como posso extender meu visto?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Por que minha requisição de visto foi negada?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso entrar com um pedido de residência permanente?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Tenho que mudar a placa do meu carro?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Gostaria de registrar meu veículo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
A minha carteira de habilitação/motorista é válida aqui?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Gostaria de requisitar uma carteira de habilitação provisória.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Gostaria de marcar minha __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
prova teórica
theoretische test
Typ av test
prova prática de direção
rijexamen
Typ av test
Gostaria de mudar o/a ______________ em minha carteira de habilitação.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
endereço
mijn adres
Vad vill du ändra?
nome
mijn naam
Vad vill du ändra?
foto
mijn foto
Vad vill du ändra?
Gostaria de adicionar mais categorias à minha carteira de habilitação.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Gostaria de renovar minha carteira de habilitação.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Gostaria de substituir uma carteira de habilitação ___________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdida
verloren
Körkortsproblem
roubada
gestolen
Körkortsproblem
danificada
beschadigd
Körkortsproblem
Eu gostaria entrar com um recurso contra a suspensão da minha habilitação.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Gostaria de requisitar a cidadania [adjetivo pátrio].
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Onde posso me registrar para o teste de [idioma]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Eu não tenho antecedentes criminais.
Ik heb een blanco strafblad.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Eu possuo o nível necessário de proficiência em [língua].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Gostaria de me inscrever para o teste de conhecimentos gerais da vida em [país].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Qual é a taxa a pagar para fazer pedido de cidadania?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Meu cônjuge é cidadão/cidadã [adjetivo pátrio].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Angivande av nationaliteten på din make/maka