Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Fråga var du kan få ett formulär
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Fråga när en legitimation går ut
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mój [dokument] został skradziony.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Składam podanie w imieniu _____.
Tôi đăng kí hộ ________
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Podane informacje są poufne.
Thông tin này là bí mật
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Jak się Pan/Pani nazywa?
Bạn tên gì?
Fråga efter någons namn
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Fråga var och när någon är född
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Bạn sống ở đâu?
Fråga var någon bor
Jaki jest Pana/Pani adres?
Địa chỉ của bạn là gì?
Fråga efter någons adress
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Quốc tịch của bạn là gì?
Fråga om någons medborgarskap
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Fråga när någon anlände till landet
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mój stan cywilny: _____.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Ange din civilstatus
kawaler/panna
độc thân
Civilstatus
żonaty/zamężna
đã thành hôn
Civilstatus
w separacji
ly thân
Civilstatus
rozwodnik/rozwódka
ly dị
Civilstatus
w konkubinacie
sống thử
Civilstatus
w rejestrowanym związku partnerskim
kết hợp dân sự
Civilstatus
w związku partnerskim
đối tác chưa kết hôn
Civilstatus
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
hợp doanh gia thuộc
Civilstatus
wdowiec/wdowa
góa phụ
Civilstatus
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Bạn có con chưa?
Fråga om någon har barn
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Fråga om någon finansierar de samboende
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Ange att du till registrera dig i staden
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Ange att du vill registrera din bostad
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Fråga om vad försäkringen täcker
Opłaty za pobyt w szpitalu
Phí bệnh viện
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Phí chuyên gia
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Badania diagnostyczne
Xét nghiệm chẩn đoán
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Zabiegi chirurgiczne
Thủ tục phẫu thuật
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Leczenie psychiatryczne
Điều trị tâm thần
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Leczenie stomatologiczne
Điều trị nha khoa
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Leczenie okulistyczne
Điều trị nhãn khoa
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Fråga varför någon begär inresevisum
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Tôi muốn đăng kí xe
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
egzamin teoretyczny
Kì thi lý thuyết
Typ av test
egzamin praktyczny
Kì thi lái xe
Typ av test
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adres
địa chỉ
Vad vill du ändra?
nazwisko
tên
Vad vill du ändra?
zdjęcie
ảnh
Vad vill du ändra?
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Ange att du vill förnya ditt körkort
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
zgubienie (prawa jazdy)
mất
Körkortsproblem
kradzież (prawa jazdy)
bị đánh cắp
Körkortsproblem
zniszczenie (prawa jazdy)
bi hư hỏng
Körkortsproblem
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Tôi không có tiền án tiền sự
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Angivande av nationaliteten på din make/maka