Thailändska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Fråga var du kan få ett formulär
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Fråga när ett dokument var utfärdat
Waar werd uw [document] afgegeven?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Fråga var ett dokument var utfärdat
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Fråga när en legitimation går ut
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mijn [document] werd gestolen.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Deze informatie is vertrouwelijk.
ข้อมูลเป็นความลับ
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Wat is uw naam?
คุณชื่ออะไร
Fråga efter någons namn
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Fråga var och när någon är född
Waar woont u?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Fråga var någon bor
Wat is uw adres?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Fråga efter någons adress
Wat is uw nationaliteit?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Fråga om någons medborgarskap
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Fråga när någon anlände till landet
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mijn burgerlijke staat is ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Ange din civilstatus
alleenstaand
โสด
Civilstatus
gehuwd
แต่งงานแล้ว
Civilstatus
uit elkaar
แยกกันอยู่
Civilstatus
gescheiden
หย่าร้าง
Civilstatus
samenwonend
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Civilstatus
geregistreerd partnerschap
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Civilstatus
ongetrouwde partners
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
in een relatie
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
verweduwd
เป็นม่าย
Civilstatus
Heeft u kinderen?
คุณมีบุตรไหม
Fråga om någon har barn
Heeft u inwonende personen ten laste?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Fråga om någon finansierar de samboende
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Ange att du till registrera dig i staden
Welke documenten moet ik meenemen?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Fråga vilka dokument du ska ta med
Zijn er registratiekosten?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ange att du vill registrera din bostad
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Fråga om vad försäkringen täcker
Ziekenhuiskosten
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kosten voor het raadplegen van een specialist
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostische toets
การทดสอบวินิจฉัย
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Chirurgische ingrepen
การผ่าตัด
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatrische behandeling
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tandheelkundige behandelingen
การรักษาฟัน
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Oogzorg behandelingen
การรักษาตา
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Waarom vraagt u een visum aan?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Fråga varför någon begär inresevisum
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is mijn rijbewijs hier geldig?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
ฉันต้องการจอง __________
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theoretische test
การทดสอบภาคทฤษฎี
Typ av test
rijexamen
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Typ av test
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mijn adres
ที่อยู่
Vad vill du ändra?
mijn naam
ชื่อ
Vad vill du ändra?
mijn foto
ภาพถ่าย
Vad vill du ändra?
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ange att du vill förnya ditt körkort
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ange att du vill ersätta ditt körkort
verloren
สูญหาย
Körkortsproblem
gestolen
ถูกขโมย
Körkortsproblem
beschadigd
ได้รับความเสียหาย
Körkortsproblem
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Ik heb een blanco strafblad.
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Angivande av nationaliteten på din make/maka