Italienska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
您的【文件】是什么时候签发的?
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
请问您的身份证件何时过期?
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Fråga när en legitimation går ut
您能帮我填一下这个表格吗?
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
请问我要办____ 需要带什么文件?
Quali documenti devo portare per ____ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
我的【材料】被偷了。
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
我在帮____ 填写申请表格。
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
这是机密信息。
Le informazioni sono riservate.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
您能给我一份申请表格的回执吗?
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

你叫什么名字?
Come si chiama?
Fråga efter någons namn
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Fråga var och när någon är född
请问您住在哪里?
Dove risiede?
Fråga var någon bor
请问您的地址是什么?
Qual è il suo indirizzo?
Fråga efter någons adress
请问您的国籍是什么?
Qual è la sua cittadinanza?
Fråga om någons medborgarskap
请问您是何时到达【该国】的?
Quando è arrivato/a in [stato]?
Fråga när någon anlände till landet
您能出示一下您的身份证件么?
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

我的婚姻状况是____ 。
Il mio stato civile è __________.
Ange din civilstatus
单身
celibe (m) / nubile (f)
Civilstatus
已婚
coniugato/a
Civilstatus
分居
separato/a
Civilstatus
离异
divorziato/a
Civilstatus
同居
convivente
Civilstatus
民事结婚
in un'unione civile
Civilstatus
未婚伴侣
in una coppia non sposata
Civilstatus
同居伴侣关系
in un'unione di fatto
Civilstatus
鳏居
vedovo/a
Civilstatus
请问您有孩子吗?
Ha figli?
Fråga om någon har barn
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Ha familiari a carico?
Fråga om någon finansierar de samboende
我想要和家人团聚。
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

我想要在这个城市登记入户。
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Ange att du till registrera dig i staden
请问我应该带什么材料?
Quali documenti devo portare?
Fråga vilka dokument du ska ta med
请问有注册费吗?
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
我是来进行住址登记。
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
我想要申请居住证。
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

我想要问一下关于保险的问题。
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
我需要私人的健康保险吗?
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
请问该保险涵盖哪些方面?
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Fråga om vad försäkringen täcker
住院费
Spese ospedaliere
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
专家费
Spese per la consultazione di uno specialista
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
诊疗费
Test diagnostici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
外科手术
Operazioni chirurgiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
精神治疗
Trattamento psichiatrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
牙齿治疗
Cure dentali
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
眼科治疗
Cure oculistiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

请问您为什么需要入境签证?
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Fråga varför någon begär inresevisum
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
我该如何续签我的签证?
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
为什么我的签证申请被拒绝了?
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
请问我是否可以申请成为永久居民?
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

请问我需要更换我的车牌号吗?
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
我想要登记我的车辆。
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
请问我的驾照可以在这里使用吗?
La mia patente di guida è valida?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
我想要申请临时驾照。
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ansöka om ett provisoriskt körkort
我想要预约__________。
Vorrei prenotare l' __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
理论考试
esame di teoria
Typ av test
路考
esame di guida
Typ av test
我想要改动驾照上的__________。
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
地址
l'indirizzo
Vad vill du ändra?
名字
il nome
Vad vill du ändra?
照片
la foto
Vad vill du ändra?
我想要给驾照添加更高的级别。
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
我想要延长我的驾照。
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ange att du vill förnya ditt körkort
我想要更换一个___________ 驾照。
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
丢失
smarrita
Körkortsproblem
被偷了
rubata
Körkortsproblem
受损
deteriorata
Körkortsproblem
我想要申诉我的驾照吊销。
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

我想要申请【国家】国籍。
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
我在哪里可以注册【语言】考试?
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
我没有犯罪记录。
Non ho precedenti penali.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
我的【语言】达到了等级要求。
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
公民身份申请的费用是哪些?
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
我的配偶是【国家】公民。
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Angivande av nationaliteten på din make/maka