Tjeckiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Fråga när en legitimation går ut
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quali documenti devo portare per ____ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Můj [dokument] byl ukraden.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Le informazioni sono riservate.
Tyto informace jsou důvěrné.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Come si chiama?
Jak se jmenuješ?
Fråga efter någons namn
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Fråga var och när någon är född
Dove risiede?
Kde bydlíte?
Fråga var någon bor
Qual è il suo indirizzo?
Jaká je vaše adresa?
Fråga efter någons adress
Qual è la sua cittadinanza?
Jaké je vaše občanství?
Fråga om någons medborgarskap
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Fråga när någon anlände till landet
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Il mio stato civile è __________.
Můj rodinný stav je ___________.
Ange din civilstatus
celibe (m) / nubile (f)
svobodný/á
Civilstatus
coniugato/a
ženatý/vdaná
Civilstatus
separato/a
odděleni
Civilstatus
divorziato/a
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
convivente
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
in un'unione civile
v registrovaném partnerství
Civilstatus
in una coppia non sposata
nesezdaní partneři
Civilstatus
in un'unione di fatto
v domácím partnerství
Civilstatus
vedovo/a
vdovec/vdova
Civilstatus
Ha figli?
Máte děti?
Fråga om någon har barn
Ha familiari a carico?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Fråga om någon finansierar de samboende
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ange att du till registrera dig i staden
Quali documenti devo portare?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Je registrace zpoplatněná?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ange att du vill registrera din bostad
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Fråga om vad försäkringen täcker
Spese ospedaliere
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Spese per la consultazione di uno specialista
Poplatky za konsultace se specialisty
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test diagnostici
Diagnostické testy
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Operazioni chirurgiche
Chirurgické zákroky
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Trattamento psichiatrico
Psychiatrická léčba
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure dentali
Zubní ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure oculistiche
Oční ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Musím změnit svou registrační značku?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
La mia patente di guida è valida?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Vorrei prenotare l' __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
esame di teoria
Teoretický test
Typ av test
esame di guida
Praktický test
Typ av test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
l'indirizzo
adresu
Vad vill du ändra?
il nome
jméno
Vad vill du ändra?
la foto
fotografii
Vad vill du ändra?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
smarrita
ztracený
Körkortsproblem
rubata
ukradený
Körkortsproblem
deteriorata
zničený
Körkortsproblem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Non ho precedenti penali.
Mám čistý trestní rejstřík.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ho il livello richiesto di [lingua].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angivande av nationaliteten på din make/maka