Ryska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Когда был выдан ваш документ?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Где был выдан ваш [документ] ?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Fråga när en legitimation går ut
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quali documenti devo portare per ____ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Мой [документ] украли.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Я заполняю это заявление от лица______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Le informazioni sono riservate.
Информация конфиденциальна.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Come si chiama?
Как вас зовут?
Fråga efter någons namn
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Fråga var och när någon är född
Dove risiede?
Где вы живете?
Fråga var någon bor
Qual è il suo indirizzo?
Каков ваш адрес?
Fråga efter någons adress
Qual è la sua cittadinanza?
Какое у вас гражданство?
Fråga om någons medborgarskap
Quando è arrivato/a in [stato]?
Когда вы въехали в страну?
Fråga när någon anlände till landet
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Il mio stato civile è __________.
Мое семейное положение -_______.
Ange din civilstatus
celibe (m) / nubile (f)
холост
Civilstatus
coniugato/a
Женат/замужем
Civilstatus
separato/a
Разведен/а
Civilstatus
divorziato/a
Разведен/а
Civilstatus
convivente
в сожительстве
Civilstatus
in un'unione civile
в гражданском браке
Civilstatus
in una coppia non sposata
Не женатая пара
Civilstatus
in un'unione di fatto
в домашнем партнерстве
Civilstatus
vedovo/a
вдовец/вдова
Civilstatus
Ha figli?
У вас есть дети?
Fråga om någon har barn
Ha familiari a carico?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Fråga om någon finansierar de samboende
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Ange att du till registrera dig i staden
Quali documenti devo portare?
Какие документы мне нужно принести?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Мне нужно платить за регистрацию?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ange att du vill registrera din bostad
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Что покрывает медицинская страховка?
Fråga om vad försäkringen täcker
Spese ospedaliere
Больничные платы
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Spese per la consultazione di uno specialista
Платы специалистам
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test diagnostici
Диагностические проверки
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Operazioni chirurgiche
Хирургические процедуры
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Trattamento psichiatrico
Психиатрическое лечение
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure dentali
Лечение зубов
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure oculistiche
Офтальмологическое лечение
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Как я могу продлить мою визу?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Мне нужно менять номер своей машины?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
La mia patente di guida è valida?
Мои водительские права здесь действуют?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Vorrei prenotare l' __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
esame di teoria
Теоретический тест
Typ av test
esame di guida
Тест на вождение
Typ av test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
l'indirizzo
адрес
Vad vill du ändra?
il nome
имя
Vad vill du ändra?
la foto
фотография
Vad vill du ändra?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
smarrita
потеряно
Körkortsproblem
rubata
украдено
Körkortsproblem
deteriorata
повреждено
Körkortsproblem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Non ho precedenti penali.
У меня нет судимостей
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ho il livello richiesto di [lingua].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Angivande av nationaliteten på din make/maka