Nederländska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Fråga när en legitimation går ut
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quali documenti devo portare per ____ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mijn [document] werd gestolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Le informazioni sono riservate.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Come si chiama?
Wat is uw naam?
Fråga efter någons namn
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Fråga var och när någon är född
Dove risiede?
Waar woont u?
Fråga var någon bor
Qual è il suo indirizzo?
Wat is uw adres?
Fråga efter någons adress
Qual è la sua cittadinanza?
Wat is uw nationaliteit?
Fråga om någons medborgarskap
Quando è arrivato/a in [stato]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Fråga när någon anlände till landet
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Il mio stato civile è __________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ange din civilstatus
celibe (m) / nubile (f)
alleenstaand
Civilstatus
coniugato/a
gehuwd
Civilstatus
separato/a
uit elkaar
Civilstatus
divorziato/a
gescheiden
Civilstatus
convivente
samenwonend
Civilstatus
in un'unione civile
geregistreerd partnerschap
Civilstatus
in una coppia non sposata
ongetrouwde partners
Civilstatus
in un'unione di fatto
in een relatie
Civilstatus
vedovo/a
verweduwd
Civilstatus
Ha figli?
Heeft u kinderen?
Fråga om någon har barn
Ha familiari a carico?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Fråga om någon finansierar de samboende
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Ange att du till registrera dig i staden
Quali documenti devo portare?
Welke documenten moet ik meenemen?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Zijn er registratiekosten?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ange att du vill registrera din bostad
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Fråga om vad försäkringen täcker
Spese ospedaliere
Ziekenhuiskosten
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Spese per la consultazione di uno specialista
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test diagnostici
Diagnostische toets
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Operazioni chirurgiche
Chirurgische ingrepen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Trattamento psichiatrico
Psychiatrische behandeling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure dentali
Tandheelkundige behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure oculistiche
Oogzorg behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Waarom vraagt u een visum aan?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
La mia patente di guida è valida?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Vorrei prenotare l' __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
esame di teoria
theoretische test
Typ av test
esame di guida
rijexamen
Typ av test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
l'indirizzo
mijn adres
Vad vill du ändra?
il nome
mijn naam
Vad vill du ändra?
la foto
mijn foto
Vad vill du ändra?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
smarrita
verloren
Körkortsproblem
rubata
gestolen
Körkortsproblem
deteriorata
beschadigd
Körkortsproblem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Non ho precedenti penali.
Ik heb een blanco strafblad.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Angivande av nationaliteten på din make/maka