Kinesiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
您的【文件】是什么时候签发的?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
请问您的身份证件何时过期?
Fråga när en legitimation går ut
Può aiutarmi a compilare il modulo?
您能帮我填一下这个表格吗?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quali documenti devo portare per ____ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
我的【材料】被偷了。
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Sto completando questa domanda per conto di ____.
我在帮____ 填写申请表格。
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Le informazioni sono riservate.
这是机密信息。
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Come si chiama?
你叫什么名字?
Fråga efter någons namn
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Fråga var och när någon är född
Dove risiede?
请问您住在哪里?
Fråga var någon bor
Qual è il suo indirizzo?
请问您的地址是什么?
Fråga efter någons adress
Qual è la sua cittadinanza?
请问您的国籍是什么?
Fråga om någons medborgarskap
Quando è arrivato/a in [stato]?
请问您是何时到达【该国】的?
Fråga när någon anlände till landet
Può mostrarmi la sua carta di identità?
您能出示一下您的身份证件么?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Il mio stato civile è __________.
我的婚姻状况是____ 。
Ange din civilstatus
celibe (m) / nubile (f)
单身
Civilstatus
coniugato/a
已婚
Civilstatus
separato/a
分居
Civilstatus
divorziato/a
离异
Civilstatus
convivente
同居
Civilstatus
in un'unione civile
民事结婚
Civilstatus
in una coppia non sposata
未婚伴侣
Civilstatus
in un'unione di fatto
同居伴侣关系
Civilstatus
vedovo/a
鳏居
Civilstatus
Ha figli?
请问您有孩子吗?
Fråga om någon har barn
Ha familiari a carico?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Fråga om någon finansierar de samboende
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
我想要和家人团聚。
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
我想要在这个城市登记入户。
Ange att du till registrera dig i staden
Quali documenti devo portare?
请问我应该带什么材料?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
请问有注册费吗?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
我是来进行住址登记。
Ange att du vill registrera din bostad
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
我想要申请居住证。
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
我想要问一下关于保险的问题。
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
我需要私人的健康保险吗?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
请问该保险涵盖哪些方面?
Fråga om vad försäkringen täcker
Spese ospedaliere
住院费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Spese per la consultazione di uno specialista
专家费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test diagnostici
诊疗费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Operazioni chirurgiche
外科手术
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Trattamento psichiatrico
精神治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure dentali
牙齿治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure oculistiche
眼科治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
请问您为什么需要入境签证?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
我该如何续签我的签证?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
我想要登记我的车辆。
Ange att du behöver registrera ditt fordon
La mia patente di guida è valida?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
我想要申请临时驾照。
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Vorrei prenotare l' __________.
我想要预约__________。
Ange att du vill boka tid för uppkörning
esame di teoria
理论考试
Typ av test
esame di guida
路考
Typ av test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
我想要改动驾照上的__________。
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
l'indirizzo
地址
Vad vill du ändra?
il nome
名字
Vad vill du ändra?
la foto
照片
Vad vill du ändra?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
我想要给驾照添加更高的级别。
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
我想要延长我的驾照。
Ange att du vill förnya ditt körkort
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ange att du vill ersätta ditt körkort
smarrita
丢失
Körkortsproblem
rubata
被偷了
Körkortsproblem
deteriorata
受损
Körkortsproblem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
我想要申请【国家】国籍。
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Non ho precedenti penali.
我没有犯罪记录。
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ho il livello richiesto di [lingua].
我的【语言】达到了等级要求。
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
公民身份申请的费用是哪些?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
我的配偶是【国家】公民。
Angivande av nationaliteten på din make/maka