Grekiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Fråga var du kan få ett formulär
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga när ett dokument var utfärdat
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Fråga när en legitimation går ut
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quali documenti devo portare per ____ ?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Le informazioni sono riservate.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Come si chiama?
Πώς σας λένε;
Fråga efter någons namn
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Fråga var och när någon är född
Dove risiede?
Πού μένετε;
Fråga var någon bor
Qual è il suo indirizzo?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Fråga efter någons adress
Qual è la sua cittadinanza?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Fråga om någons medborgarskap
Quando è arrivato/a in [stato]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Fråga när någon anlände till landet
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Il mio stato civile è __________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Ange din civilstatus
celibe (m) / nubile (f)
ελεύθερος/η
Civilstatus
coniugato/a
παντρεμένος/η
Civilstatus
separato/a
σε διάσταση
Civilstatus
divorziato/a
χωρισμένος/η
Civilstatus
convivente
συμβίωση
Civilstatus
in un'unione civile
σε αστική ένωση
Civilstatus
in una coppia non sposata
ανύπαντροι σύντροφοι
Civilstatus
in un'unione di fatto
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Civilstatus
vedovo/a
χήρος/χήρα
Civilstatus
Ha figli?
έχετε παιδιά;
Fråga om någon har barn
Ha familiari a carico?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Fråga om någon finansierar de samboende
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Ange att du till registrera dig i staden
Quali documenti devo portare?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Ange att du vill registrera din bostad
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Fråga om vad försäkringen täcker
Spese ospedaliere
Τέλη νοσοκομείου
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Spese per la consultazione di uno specialista
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test diagnostici
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Operazioni chirurgiche
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Trattamento psichiatrico
Ψυχιατρική θεραπεία
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure dentali
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure oculistiche
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Fråga varför någon begär inresevisum
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
La mia patente di guida è valida?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Vorrei prenotare l' __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
esame di teoria
θεωρητική εξέταση
Typ av test
esame di guida
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Typ av test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
l'indirizzo
διεύθυνση
Vad vill du ändra?
il nome
όνομα
Vad vill du ändra?
la foto
φωτογραφία
Vad vill du ändra?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
smarrita
χαμένη
Körkortsproblem
rubata
κλεμμένη
Körkortsproblem
deteriorata
κατεστραμμένη
Körkortsproblem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Non ho precedenti penali.
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ho il livello richiesto di [lingua].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Angivande av nationaliteten på din make/maka