Esperanto | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Kie mi povas trovi la formon por ____?
Fråga var du kan få ett formulär
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Kiam elspiras via legitimilo?
Fråga när en legitimation går ut
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quali documenti devo portare per ____ ?
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Le informazioni sono riservate.
La informo estas konfidenca.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Come si chiama?
Kiel vi nomiĝas?
Fråga efter någons namn
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Fråga var och när någon är född
Dove risiede?
Kie vi loĝas?
Fråga var någon bor
Qual è il suo indirizzo?
Kio estas via adreso?
Fråga efter någons adress
Qual è la sua cittadinanza?
Kio estas via civitaneco?
Fråga om någons medborgarskap
Quando è arrivato/a in [stato]?
Kiam vi alvenis en [lando]?
Fråga när någon anlände till landet
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Il mio stato civile è __________.
Mia edzecostato estas ___________.
Ange din civilstatus
celibe (m) / nubile (f)
senedza
Civilstatus
coniugato/a
edziĝinta
Civilstatus
separato/a
apartiga
Civilstatus
divorziato/a
eksedziĝinta
Civilstatus
convivente
kunviva
Civilstatus
in un'unione civile
en civila kuniĝo
Civilstatus
in una coppia non sposata
fraŭlaj partneroj
Civilstatus
in un'unione di fatto
en hejma partnereco
Civilstatus
vedovo/a
vidvina
Civilstatus
Ha figli?
Ĉu vi havas infanojn?
Fråga om någon har barn
Ha familiari a carico?
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Fråga om någon finansierar de samboende
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Mi ŝatus registri en la urbo.
Ange att du till registrera dig i staden
Quali documenti devo portare?
Kion dokumentojn mi alportus?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Ange att du vill registrera din bostad
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Mi ŝatus peti restadpermeson
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Fråga om vad försäkringen täcker
Spese ospedaliere
Hospitalokotizoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Spese per la consultazione di uno specialista
Kotizoj por la ekspertoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Test diagnostici
Diagnozoprovoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Operazioni chirurgiche
Kirurgiaj proceduroj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Trattamento psichiatrico
Psikiatria kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure dentali
Dentaj kuracadoj
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Cure oculistiche
Okula kuracado
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Kial vi petas la enirovizon?
Fråga varför någon begär inresevisum
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
La mia patente di guida è valida?
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Vorrei prenotare l' __________.
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
esame di teoria
teorian teston
Typ av test
esame di guida
veturantan teston
Typ av test
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
l'indirizzo
adreson
Vad vill du ändra?
il nome
nomon
Vad vill du ändra?
la foto
foton
Vad vill du ändra?
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
smarrita
perdatan
Körkortsproblem
rubata
ŝtelatan
Körkortsproblem
deteriorata
difektatan
Körkortsproblem
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Non ho precedenti penali.
Mi havas puran krimliston
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Ho il livello richiesto di [lingua].
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Angivande av nationaliteten på din make/maka