Tyska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Wo kann ich das Formular für____finden?
Fråga var du kan få ett formulär
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Wann wurde ihr [Dokument] ausgestellt?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Wo wurde Ihr [Dokument] ausgestellt?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Wann läuft Ihr Ausweis ab?
Fråga när en legitimation går ut
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Können Sie mir helfen, das Formular auszufüllen?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Welche Dokumente soll ich für ____mitbringen?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Um [das Dokument] zu beantragen, müssen Sie mindestens_____vorweisen.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mein [Dokument] wurde gestohlen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ich stelle diesen Antrag für _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Diese Information wird vertraulich behandelt.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Können Sie mir eine Bestätigung für den Antrag geben?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Πώς σας λένε;
Wie heißen Sie?
Fråga efter någons namn
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Können sie mir bitte Ihren Geburtsort und das Geburtsdatum nennen?
Fråga var och när någon är född
Πού μένετε;
Wo wohnen Sie?
Fråga var någon bor
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Wie ist Ihre Adresse?
Fråga efter någons adress
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Welche Staatsangehörigkeit haben Sie?
Fråga om någons medborgarskap
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Wann sind Sie in [Land] angekommen?
Fråga när någon anlände till landet
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Können Sie mir bitte ihren Ausweis zeigen?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mein Familienstand ist_____.
Ange din civilstatus
ελεύθερος/η
ledig
Civilstatus
παντρεμένος/η
verheiratet
Civilstatus
σε διάσταση
getrennt
Civilstatus
χωρισμένος/η
geschieden
Civilstatus
συμβίωση
zusammenlebend
Civilstatus
σε αστική ένωση
in einer eingetragenen Partnerschaft
Civilstatus
ανύπαντροι σύντροφοι
unverheiratetes Paar
Civilstatus
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in einer Partnerschaft
Civilstatus
χήρος/χήρα
verwitwet
Civilstatus
έχετε παιδιά;
Haben Sie Kinder?
Fråga om någon har barn
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Sind Sie Versorger für weitere Personen, die mit Ihnen leben?
Fråga om någon finansierar de samboende
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ich möchte gerne zu meiner Familie ziehen.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Ich würde mich gern als Anwohner registrieren lassen.
Ange att du till registrera dig i staden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Welche Dokumente soll ich mitbringen?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Gibt es Anmeldegebühren?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Ich bin zum Anmelden des Wohnsitzes hier.
Ange att du vill registrera din bostad
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Ich möchte mich für ein Führungszeugnis anmelden.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Ich möchte eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ich würde gerne einige Fragen zur Krankenversicherung stellen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Brauche ich eine private Krankenversicherung?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Was übernimmt die Krankenversicherung?
Fråga om vad försäkringen täcker
Τέλη νοσοκομείου
Krankenhausgebühren
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Facharztkosten
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnosetests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Χειρουργικές επεμβάσεις
Chirurgische Eingriffe
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatrische Behandlung
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Οδοντιατρικές θεραπείες
Zahnbehandlungen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Augenbehandlungen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Warum verlangen Sie ein Einreisevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Brauche ich ein Visum, um [Land] zu besuchen?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Wie kann ich mein Visum verlängern?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Warum ist mein Visum abgelehnt worden?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kann ich eine dauerhafte Aufenthaltsgenehmigung beantragen?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Muss ich mein Auto neu anmelden?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Ich möchte bitte eine Zulassung für mein Auto bekommen.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Ist mein Führerschein hier gültig?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ich möchte einen provisorischen Führerschein beantragen.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Ich möchte mich für_____ anmelden.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
θεωρητική εξέταση
den Theorieteil
Typ av test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
den praktischen Teil
Typ av test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ich würde gerne _______ in meinem Führerschein ändern.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
διεύθυνση
die Adresse
Vad vill du ändra?
όνομα
den Namen
Vad vill du ändra?
φωτογραφία
das Foto
Vad vill du ändra?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ich möchte höhere Kategorien zu meinem Führerschein hinzufügen.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ich möchte bitte meinen Führerschein erneuern.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Ich möchte bitte einen _____ Führerschein ersetzen.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
χαμένη
verlorenen
Körkortsproblem
κλεμμένη
gestohlenen
Körkortsproblem
κατεστραμμένη
beschädigten
Körkortsproblem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ich möchte gegen mein Fahrverbot Widerspruch einlegen.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ich möchte die [Landes-Adjektiv] Staatsangehörigkeit beantragen.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Wo kann ich mich für den [Sprache] Test anmelden?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Ich habe ein einwandfreies Führungszeugnis.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ich habe die geforderten Kenntnisse in [Sprache].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Ich möchte gern einen Landeskunde-Test über [Land] buchen.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Wie hoch sind die Gebühren für den Staatsangehörigkeits-Antrag?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Mein Ehepartner ist [Nationalitäts-Adjektiv].
Angivande av nationaliteten på din make/maka