Spanska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Fråga var du kan få ett formulär
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
¿Cuándo caduca su DNI?
Fråga när en legitimation går ut
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Me han robado el/la (documento).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
La información es confidencial.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Πώς σας λένε;
¿Cómo se llama usted?
Fråga efter någons namn
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Fråga var och när någon är född
Πού μένετε;
¿Dónde vive usted?
Fråga var någon bor
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
¿Cuál es su dirección?
Fråga efter någons adress
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
¿Cuál es su nacionalidad?
Fråga om någons medborgarskap
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
¿Cuándo llegó a (país)?
Fråga när någon anlände till landet
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
¿Me deja su DNI, por favor?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mi estado civil es ______________.
Ange din civilstatus
ελεύθερος/η
soltero/a
Civilstatus
παντρεμένος/η
casado/a
Civilstatus
σε διάσταση
separado/a
Civilstatus
χωρισμένος/η
divorciado/a
Civilstatus
συμβίωση
cohabitante
Civilstatus
σε αστική ένωση
en unión civil
Civilstatus
ανύπαντροι σύντροφοι
pareja de hecho
Civilstatus
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
pareja de hecho
Civilstatus
χήρος/χήρα
viudo/a
Civilstatus
έχετε παιδιά;
¿Tiene usted hijos?
Fråga om någon har barn
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
¿Residen con usted personas a su cargo?
Fråga om någon finansierar de samboende
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Me gustaría empadronarme.
Ange att du till registrera dig i staden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
¿Qué documentos tengo que presentar?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Vengo a registrar mi domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
¿Necesito un seguro de salud privado?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
¿Qué cubre el seguro de salud?
Fråga om vad försäkringen täcker
Τέλη νοσοκομείου
Tasas hospitalarias
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Honorarios de médicos especialistas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Διαγνωστικές εξετάσεις
Pruebas diagnósticas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Χειρουργικές επεμβάσεις
Intervenciones quirúrjicas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ψυχιατρική θεραπεία
Tratamiento psiquiátrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tratamientos dentales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Tratamientos oftalmológicos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Fråga varför någon begär inresevisum
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
θεωρητική εξέταση
el examen teórico
Typ av test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
el examen práctico
Typ av test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
διεύθυνση
la dirección
Vad vill du ändra?
όνομα
el nombre
Vad vill du ändra?
φωτογραφία
la fotografía
Vad vill du ändra?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
χαμένη
lo he perdido
Körkortsproblem
κλεμμένη
me lo han robado
Körkortsproblem
κατεστραμμένη
se ha dañado
Körkortsproblem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
No tengo antecedentes penales.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Angivande av nationaliteten på din make/maka