Polska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Gdzie mogę znaleźć formularz ____?
Fråga var du kan få ett formulär
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Kiedy został wydany Pana/Pani [dokument]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Gdzie został wydany Pana/Pani [dokument]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Kiedy Pana/Pani dowód osobisty traci ważność?
Fråga när en legitimation går ut
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani mi pomóc w wypełnieniu tego formularza?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Jakie dokumenty potrzebne są do __________?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Aby ubiegać się/złożyć podanie o [dokument], musi Pan/Pani dostarczyć następujące dokumenty: _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mój [dokument] został skradziony.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Składam podanie w imieniu _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Podane informacje są poufne.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Czy mógłbym/mogłabym prosić o potwierdzenie złożenia podania?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Πώς σας λένε;
Jak się Pan/Pani nazywa?
Fråga efter någons namn
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Czy mógłby/mogłaby Pan/Pani podać swoją datę i miejsce urodzenia?
Fråga var och när någon är född
Πού μένετε;
Gdzie Pan/Pani mieszka?
Fråga var någon bor
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Jaki jest Pana/Pani adres?
Fråga efter någons adress
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Jakie posiada Pana/Pani obywatelstwo?
Fråga om någons medborgarskap
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Kiedy przyjechał/a Pan/Pani do [nazwa kraju]?
Fråga när någon anlände till landet
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Czy mógłbym/mogłabym zobaczyć Pana/Pani dowód osobisty?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mój stan cywilny: _____.
Ange din civilstatus
ελεύθερος/η
kawaler/panna
Civilstatus
παντρεμένος/η
żonaty/zamężna
Civilstatus
σε διάσταση
w separacji
Civilstatus
χωρισμένος/η
rozwodnik/rozwódka
Civilstatus
συμβίωση
w konkubinacie
Civilstatus
σε αστική ένωση
w rejestrowanym związku partnerskim
Civilstatus
ανύπαντροι σύντροφοι
w związku partnerskim
Civilstatus
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
w związku partnerskim (ze wspólnym gospodarstwem domowym)
Civilstatus
χήρος/χήρα
wdowiec/wdowa
Civilstatus
έχετε παιδιά;
Czy ma Pan/Pani dzieci?
Fråga om någon har barn
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Czy mieszka Pan/Pani z osobami na Pana/Pani utrzymaniu?
Fråga om någon finansierar de samboende
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Chciałbym/Chciałabym skorzystać z prawa do łączenia rodzin.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Chciałbym/Chciałabym się zameldować (w nowym miejscu zamieszkania).
Ange att du till registrera dig i staden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Jakie dokumenty wymagane są do meldunku?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Czy za meldunek pobierana jest opłata?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Chciałbym/Chciałabym zameldować się na pobyt stały.
Ange att du vill registrera din bostad
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Chciałbym/Chciałabym prosić o wydanie zaświadczenia o niekaralności.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o zezwolenie na pobyt stały.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Mam kilka pytań dotyczących ubezpieczenia zdrowotnego.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Czy muszę wykupić prywatne ubezpieczenie zdrowotne?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Co obejmuje to ubezpieczenie zdrowotne?
Fråga om vad försäkringen täcker
Τέλη νοσοκομείου
Opłaty za pobyt w szpitalu
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Opłaty za konsultacje u specjalistów
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Διαγνωστικές εξετάσεις
Badania diagnostyczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Χειρουργικές επεμβάσεις
Zabiegi chirurgiczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ψυχιατρική θεραπεία
Leczenie psychiatryczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Οδοντιατρικές θεραπείες
Leczenie stomatologiczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Leczenie okulistyczne
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
W jakim celu ubiega się Pan/Pani o wizę?
Fråga varför någon begär inresevisum
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Czy muszę posiadać wizę, aby wjechać do [nazwa kraju]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Jak mogę przedłużyć swoją wizę?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Dlaczego nie przyznano mi wizy?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Czy mogę ubiegać się o zezwolenie na pobyt stały?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Czy muszę wymienić tablice rejestracyjne mojego samochodu?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Chciałbym/Chciałabym zarejestrować mój pojazd.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Czy moje prawo jazdy jest tu ważne?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Chciałbym/Chciałabym złożyć podanie o tymczasowe prawo jazdy.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Chciałbym/Chciałabym zarezerwować termin na ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
θεωρητική εξέταση
egzamin teoretyczny
Typ av test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
egzamin praktyczny
Typ av test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym zmienić ____________ na moim prawie jazdy.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
διεύθυνση
adres
Vad vill du ändra?
όνομα
nazwisko
Vad vill du ändra?
φωτογραφία
zdjęcie
Vad vill du ändra?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Chciałbym/Chciałabym dodać wyższe kategorie do mojego prawa jazdy.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym przedłużyć ważność mojego prawa jazdy.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Chciałbym/Chciałabym wymienić prawo jazdy.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
χαμένη
zgubienie (prawa jazdy)
Körkortsproblem
κλεμμένη
kradzież (prawa jazdy)
Körkortsproblem
κατεστραμμένη
zniszczenie (prawa jazdy)
Körkortsproblem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Chciałbym/Chciałabym odwołać się od zawieszenia prawa jazdy / zakazu prowadzenia pojazdów.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Chciałbym/Chciałabym wystąpić o obywatelstwo [amerykańskie, niemieckie, francuskie itp.].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Gdzie mogę zapisać się na test języka [angielskiego, niemieckiego, francuskiego itp.]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Oświadczam że, nie byłem karany/byłam karana.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Władam językiem [angielskim, niemieckim, francuskim itp.] na wymaganym poziomie.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Chciałbym/Chciałabym zapisać się na egzamin na obywatelstwo.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Ile kosztuje ubieganie się o obywatelstwo?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Moja żona/Mój mąż jest obywatelem [nazwa kraju].
Angivande av nationaliteten på din make/maka