Nederländska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Fråga var du kan få ett formulär
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Waar werd uw [document] afgegeven?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Fråga när en legitimation går ut
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mijn [document] werd gestolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Πώς σας λένε;
Wat is uw naam?
Fråga efter någons namn
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Fråga var och när någon är född
Πού μένετε;
Waar woont u?
Fråga var någon bor
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Wat is uw adres?
Fråga efter någons adress
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Wat is uw nationaliteit?
Fråga om någons medborgarskap
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Fråga när någon anlände till landet
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ange din civilstatus
ελεύθερος/η
alleenstaand
Civilstatus
παντρεμένος/η
gehuwd
Civilstatus
σε διάσταση
uit elkaar
Civilstatus
χωρισμένος/η
gescheiden
Civilstatus
συμβίωση
samenwonend
Civilstatus
σε αστική ένωση
geregistreerd partnerschap
Civilstatus
ανύπαντροι σύντροφοι
ongetrouwde partners
Civilstatus
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in een relatie
Civilstatus
χήρος/χήρα
verweduwd
Civilstatus
έχετε παιδιά;
Heeft u kinderen?
Fråga om någon har barn
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Heeft u inwonende personen ten laste?
Fråga om någon finansierar de samboende
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Ange att du till registrera dig i staden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Welke documenten moet ik meenemen?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Zijn er registratiekosten?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ange att du vill registrera din bostad
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Fråga om vad försäkringen täcker
Τέλη νοσοκομείου
Ziekenhuiskosten
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostische toets
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Χειρουργικές επεμβάσεις
Chirurgische ingrepen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatrische behandeling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Οδοντιατρικές θεραπείες
Tandheelkundige behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Oogzorg behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Waarom vraagt u een visum aan?
Fråga varför någon begär inresevisum
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
θεωρητική εξέταση
theoretische test
Typ av test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
rijexamen
Typ av test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
διεύθυνση
mijn adres
Vad vill du ändra?
όνομα
mijn naam
Vad vill du ändra?
φωτογραφία
mijn foto
Vad vill du ändra?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
χαμένη
verloren
Körkortsproblem
κλεμμένη
gestolen
Körkortsproblem
κατεστραμμένη
beschadigd
Körkortsproblem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Ik heb een blanco strafblad.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Angivande av nationaliteten på din make/maka