Italienska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Dove posso trovare il modulo per ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Quando è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Dove è stato rilasciato il suo [documento]?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Qual è la data di scadenza della sua carta d'identità?
Fråga när en legitimation går ut
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Può aiutarmi a compilare il modulo?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Quali documenti devo portare per ____ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Per richiedere la/il [documento], deve fornire almeno_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Il mio/La mia [documento] è stato/a rubato/a
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Sto completando questa domanda per conto di ____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Le informazioni sono riservate.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Può darmi una ricevuta di consegna della domanda?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Πώς σας λένε;
Come si chiama?
Fråga efter någons namn
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Può dirmi il suo luogo e la sua data di nascita?
Fråga var och när någon är född
Πού μένετε;
Dove risiede?
Fråga var någon bor
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Qual è il suo indirizzo?
Fråga efter någons adress
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Qual è la sua cittadinanza?
Fråga om någons medborgarskap
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Quando è arrivato/a in [stato]?
Fråga när någon anlände till landet
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Può mostrarmi la sua carta di identità?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Il mio stato civile è __________.
Ange din civilstatus
ελεύθερος/η
celibe (m) / nubile (f)
Civilstatus
παντρεμένος/η
coniugato/a
Civilstatus
σε διάσταση
separato/a
Civilstatus
χωρισμένος/η
divorziato/a
Civilstatus
συμβίωση
convivente
Civilstatus
σε αστική ένωση
in un'unione civile
Civilstatus
ανύπαντροι σύντροφοι
in una coppia non sposata
Civilstatus
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in un'unione di fatto
Civilstatus
χήρος/χήρα
vedovo/a
Civilstatus
έχετε παιδιά;
Ha figli?
Fråga om någon har barn
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Ha familiari a carico?
Fråga om någon finansierar de samboende
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Vorrei ricongiungermi alla mia famiglia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Vorrei iscrivermi all'anagrafe
Ange att du till registrera dig i staden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Quali documenti devo portare?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Ci sono delle spese per iscriversi all'anagrafe?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Sono qui per effettuare il cambio di domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Vorrei ottenere un certificato di buona condotta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Vorrei fare domanda per il permesso di soggiorno.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Vorrei farle delle domande sull'assicurazione sanitaria.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Ho bisogno di un'assicurazione sanitaria privata?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Cosa è coperto dall'assicurazione sanitaria?
Fråga om vad försäkringen täcker
Τέλη νοσοκομείου
Spese ospedaliere
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Spese per la consultazione di uno specialista
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Διαγνωστικές εξετάσεις
Test diagnostici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Χειρουργικές επεμβάσεις
Operazioni chirurgiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ψυχιατρική θεραπεία
Trattamento psichiatrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Οδοντιατρικές θεραπείες
Cure dentali
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Cure oculistiche
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Per quali motivi richiede il visto d’ingresso?
Fråga varför någon begär inresevisum
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Ho bisogno di un visto per entrare in [paese]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Come posso prolungare il mio permesso di soggiorno?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Perché la mia domanda per il permesso di soggiorno è stata rifiutata?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Posso ottenere il diritto di soggiorno permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Devo cambiare la targa di immatricolazione della mia macchina?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Vorrei immatricolare il mio veicolo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
La mia patente di guida è valida?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Vorrei fare domanda per un permesso provvisorio di guida
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Vorrei prenotare l' __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
θεωρητική εξέταση
esame di teoria
Typ av test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
esame di guida
Typ av test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Vorrei cambiare __________ sulla mia patente di guida.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
διεύθυνση
l'indirizzo
Vad vill du ändra?
όνομα
il nome
Vad vill du ändra?
φωτογραφία
la foto
Vad vill du ändra?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Vorrei conseguire la patente per altre categorie.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Vorrei rinnovare la mia patente di guida.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Vorrei richiedere il duplicato della mia patente di guida __________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
χαμένη
smarrita
Körkortsproblem
κλεμμένη
rubata
Körkortsproblem
κατεστραμμένη
deteriorata
Körkortsproblem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Vorrei fare ricorso contro il ritiro della mia patente.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Vorrei presentare domanda per la cittadinanza [aggettivo del paese]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Dove posso iscrivermi al test di [lingua]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Non ho precedenti penali.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ho il livello richiesto di [lingua].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Vorrei presentare domanda per l'esame di cittadinanza [aggettivo del paese].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Quali sono le spese per la domanda di cittadinanza?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Il mio coniuge è di cittadinanza [aggettivo del paese].
Angivande av nationaliteten på din make/maka