Franska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Où votre [document] a été délivré ?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Fråga när en legitimation går ut
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Mon/ma [document] a été volé(e).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Ces informations sont confidentielles.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Πώς σας λένε;
Comment vous appelez-vous ?
Fråga efter någons namn
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Fråga var och när någon är född
Πού μένετε;
Où résidez-vous ?
Fråga var någon bor
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Où habitez-vous ?
Fråga efter någons adress
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Quelle est votre nationalité ?
Fråga om någons medborgarskap
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Fråga när någon anlände till landet
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Ma situation matrimoniale est _____.
Ange din civilstatus
ελεύθερος/η
célibataire
Civilstatus
παντρεμένος/η
Marié(e)
Civilstatus
σε διάσταση
Séparé(e)
Civilstatus
χωρισμένος/η
Divorcé(e)
Civilstatus
συμβίωση
en concubinage
Civilstatus
σε αστική ένωση
dans une union civile
Civilstatus
ανύπαντροι σύντροφοι
en concubinage
Civilstatus
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
en partenariat domestique
Civilstatus
χήρος/χήρα
veuf/veuve
Civilstatus
έχετε παιδιά;
Vous avez des enfants ?
Fråga om någon har barn
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Vous avez des personnes à charge ?
Fråga om någon finansierar de samboende
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Je voudrais réunir ma famille.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Ange att du till registrera dig i staden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Quels documents dois-je apporter ?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Ange att du vill registrera din bostad
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Je voudrais demander un permis de séjour.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Fråga om vad försäkringen täcker
Τέλη νοσοκομείου
Frais hospitaliers
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Frais de consultation d'un spécialiste
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Διαγνωστικές εξετάσεις
Tests diagnostiques
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Χειρουργικές επεμβάσεις
Opérations chirurgicales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ψυχιατρική θεραπεία
Traitement psychiatrique
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Οδοντιατρικές θεραπείες
Soins dentaires
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Soins oculaires
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Fråga varför någon begär inresevisum
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
θεωρητική εξέταση
le code
Typ av test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
la conduite
Typ av test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
διεύθυνση
mon adresse
Vad vill du ändra?
όνομα
mon nom
Vad vill du ändra?
φωτογραφία
ma photo
Vad vill du ändra?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
χαμένη
perdu
Körkortsproblem
κλεμμένη
volé
Körkortsproblem
κατεστραμμένη
abîmé
Körkortsproblem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Je n'ai pas de casier judiciaire
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Mon conjoint est [nationalité].
Angivande av nationaliteten på din make/maka