Engelska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Where can I find the form for ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
When was your [document] issued?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Where was your [document] issued?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
When does your ID expire?
Fråga när en legitimation går ut
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Could you help me fill out the form?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
What documents should I bring for __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
To apply for [document], you must provide at least_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
My [document] has been stolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
I am completing this application on behalf of _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
The information is confidential.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Can you give me a receipt for this application?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Πώς σας λένε;
What is your name?
Fråga efter någons namn
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Could you please tell me your place and date of birth?
Fråga var och när någon är född
Πού μένετε;
Where do you live?
Fråga var någon bor
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
What is your address?
Fråga efter någons adress
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
What is your citizenship?
Fråga om någons medborgarskap
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
When did you arrive in [country]?
Fråga när någon anlände till landet
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Could you please show me your ID?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
My marital status is ___________.
Ange din civilstatus
ελεύθερος/η
single
Civilstatus
παντρεμένος/η
married
Civilstatus
σε διάσταση
separated
Civilstatus
χωρισμένος/η
divorced
Civilstatus
συμβίωση
cohabiting
Civilstatus
σε αστική ένωση
in a civil union
Civilstatus
ανύπαντροι σύντροφοι
unmarried partners
Civilstatus
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
in a domestic partnership
Civilstatus
χήρος/χήρα
widowed
Civilstatus
έχετε παιδιά;
Do you have children?
Fråga om någon har barn
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Do you have dependents living with you?
Fråga om någon finansierar de samboende
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
I would like to reunite with my family.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
I would like to register in the city.
Ange att du till registrera dig i staden
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
What documents shall I bring?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Are there any registration fees?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
I am here for the domicile registration.
Ange att du vill registrera din bostad
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
I would like to apply for a residence permit.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
I would like to ask some questions about the health insurance.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Do I need private health insurance?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
What is covered by the health insurance?
Fråga om vad försäkringen täcker
Τέλη νοσοκομείου
Hospital fees
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Specialists' fees
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Διαγνωστικές εξετάσεις
Diagnostic tests
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Χειρουργικές επεμβάσεις
Surgical procedures
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Ψυχιατρική θεραπεία
Psychiatric treatment
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Οδοντιατρικές θεραπείες
Dental treatments
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Eye care treatment
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Why are you requesting the entry visa?
Fråga varför någon begär inresevisum
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Do I need a visa to visit [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
How can I extend my visa?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Why has my visa application been rejected?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Can I apply to become a permanent resident?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Do I have to change the license plate of my car?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
I would like to register my vehicle.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Is my driving licence valid here?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
I would like to apply for a provisional driving license.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
I would like to book my __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
θεωρητική εξέταση
theory test
Typ av test
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
driving test
Typ av test
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
I would like to change the ____________on my driving license.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
διεύθυνση
address
Vad vill du ändra?
όνομα
name
Vad vill du ändra?
φωτογραφία
photo
Vad vill du ändra?
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
I would like to add higher categories to my driving license.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
I would like to renew my driving license.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
I would like to replace a ___________ driving license.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
χαμένη
lost
Körkortsproblem
κλεμμένη
stolen
Körkortsproblem
κατεστραμμένη
damaged
Körkortsproblem
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
I would like to appeal my license suspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Where can I register for the [language] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
I have a clean criminal record.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
I have the required level of [language].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
What are the fees for citizenship application?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka