Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Fråga var du kan få ett formulär
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Où votre [document] a été délivré ?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Fråga när en legitimation går ut
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mon/ma [document] a été volé(e).
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Tôi đăng kí hộ ________
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Ces informations sont confidentielles.
Thông tin này là bí mật
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Comment vous appelez-vous ?
Bạn tên gì?
Fråga efter någons namn
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Fråga var och när någon är född
Où résidez-vous ?
Bạn sống ở đâu?
Fråga var någon bor
Où habitez-vous ?
Địa chỉ của bạn là gì?
Fråga efter någons adress
Quelle est votre nationalité ?
Quốc tịch của bạn là gì?
Fråga om någons medborgarskap
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Fråga när någon anlände till landet
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Ma situation matrimoniale est _____.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Ange din civilstatus
célibataire
độc thân
Civilstatus
Marié(e)
đã thành hôn
Civilstatus
Séparé(e)
ly thân
Civilstatus
Divorcé(e)
ly dị
Civilstatus
en concubinage
sống thử
Civilstatus
dans une union civile
kết hợp dân sự
Civilstatus
en concubinage
đối tác chưa kết hôn
Civilstatus
en partenariat domestique
hợp doanh gia thuộc
Civilstatus
veuf/veuve
góa phụ
Civilstatus
Vous avez des enfants ?
Bạn có con chưa?
Fråga om någon har barn
Vous avez des personnes à charge ?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Fråga om någon finansierar de samboende
Je voudrais réunir ma famille.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Ange att du till registrera dig i staden
Quels documents dois-je apporter ?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Ange att du vill registrera din bostad
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Je voudrais demander un permis de séjour.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Fråga om vad försäkringen täcker
Frais hospitaliers
Phí bệnh viện
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Frais de consultation d'un spécialiste
Phí chuyên gia
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tests diagnostiques
Xét nghiệm chẩn đoán
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Opérations chirurgicales
Thủ tục phẫu thuật
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Traitement psychiatrique
Điều trị tâm thần
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins dentaires
Điều trị nha khoa
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins oculaires
Điều trị nhãn khoa
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Fråga varför någon begär inresevisum
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Tôi muốn đăng kí xe
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
le code
Kì thi lý thuyết
Typ av test
la conduite
Kì thi lái xe
Typ av test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mon adresse
địa chỉ
Vad vill du ändra?
mon nom
tên
Vad vill du ändra?
ma photo
ảnh
Vad vill du ändra?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Ange att du vill förnya ditt körkort
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdu
mất
Körkortsproblem
volé
bị đánh cắp
Körkortsproblem
abîmé
bi hư hỏng
Körkortsproblem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Je n'ai pas de casier judiciaire
Tôi không có tiền án tiền sự
Ange att du har en fläckfritt straffregister
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mon conjoint est [nationalité].
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Angivande av nationaliteten på din make/maka