Tjeckiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Où votre [document] a été délivré ?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Fråga när en legitimation går ut
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mon/ma [document] a été volé(e).
Můj [dokument] byl ukraden.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Ces informations sont confidentielles.
Tyto informace jsou důvěrné.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Comment vous appelez-vous ?
Jak se jmenuješ?
Fråga efter någons namn
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Fråga var och när någon är född
Où résidez-vous ?
Kde bydlíte?
Fråga var någon bor
Où habitez-vous ?
Jaká je vaše adresa?
Fråga efter någons adress
Quelle est votre nationalité ?
Jaké je vaše občanství?
Fråga om någons medborgarskap
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Kdy jste přijeli do [country]?
Fråga när någon anlände till landet
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Ma situation matrimoniale est _____.
Můj rodinný stav je ___________.
Ange din civilstatus
célibataire
svobodný/á
Civilstatus
Marié(e)
ženatý/vdaná
Civilstatus
Séparé(e)
odděleni
Civilstatus
Divorcé(e)
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
en concubinage
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
dans une union civile
v registrovaném partnerství
Civilstatus
en concubinage
nesezdaní partneři
Civilstatus
en partenariat domestique
v domácím partnerství
Civilstatus
veuf/veuve
vdovec/vdova
Civilstatus
Vous avez des enfants ?
Máte děti?
Fråga om någon har barn
Vous avez des personnes à charge ?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Fråga om någon finansierar de samboende
Je voudrais réunir ma famille.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ange att du till registrera dig i staden
Quels documents dois-je apporter ?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Je registrace zpoplatněná?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ange att du vill registrera din bostad
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Je voudrais demander un permis de séjour.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Fråga om vad försäkringen täcker
Frais hospitaliers
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Frais de consultation d'un spécialiste
Poplatky za konsultace se specialisty
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tests diagnostiques
Diagnostické testy
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Opérations chirurgicales
Chirurgické zákroky
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Traitement psychiatrique
Psychiatrická léčba
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins dentaires
Zubní ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins oculaires
Oční ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Fråga varför någon begär inresevisum
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Musím změnit svou registrační značku?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
le code
Teoretický test
Typ av test
la conduite
Praktický test
Typ av test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mon adresse
adresu
Vad vill du ändra?
mon nom
jméno
Vad vill du ändra?
ma photo
fotografii
Vad vill du ändra?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdu
ztracený
Körkortsproblem
volé
ukradený
Körkortsproblem
abîmé
zničený
Körkortsproblem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Je n'ai pas de casier judiciaire
Mám čistý trestní rejstřík.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mon conjoint est [nationalité].
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angivande av nationaliteten på din make/maka