Kinesiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Fråga var du kan få ett formulär
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
您的【文件】是什么时候签发的?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Où votre [document] a été délivré ?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
请问您的身份证件何时过期?
Fråga när en legitimation går ut
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
您能帮我填一下这个表格吗?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mon/ma [document] a été volé(e).
我的【材料】被偷了。
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
我在帮____ 填写申请表格。
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Ces informations sont confidentielles.
这是机密信息。
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Comment vous appelez-vous ?
你叫什么名字?
Fråga efter någons namn
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Fråga var och när någon är född
Où résidez-vous ?
请问您住在哪里?
Fråga var någon bor
Où habitez-vous ?
请问您的地址是什么?
Fråga efter någons adress
Quelle est votre nationalité ?
请问您的国籍是什么?
Fråga om någons medborgarskap
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
请问您是何时到达【该国】的?
Fråga när någon anlände till landet
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
您能出示一下您的身份证件么?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Ma situation matrimoniale est _____.
我的婚姻状况是____ 。
Ange din civilstatus
célibataire
单身
Civilstatus
Marié(e)
已婚
Civilstatus
Séparé(e)
分居
Civilstatus
Divorcé(e)
离异
Civilstatus
en concubinage
同居
Civilstatus
dans une union civile
民事结婚
Civilstatus
en concubinage
未婚伴侣
Civilstatus
en partenariat domestique
同居伴侣关系
Civilstatus
veuf/veuve
鳏居
Civilstatus
Vous avez des enfants ?
请问您有孩子吗?
Fråga om någon har barn
Vous avez des personnes à charge ?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Fråga om någon finansierar de samboende
Je voudrais réunir ma famille.
我想要和家人团聚。
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
我想要在这个城市登记入户。
Ange att du till registrera dig i staden
Quels documents dois-je apporter ?
请问我应该带什么材料?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Y a-t-il des frais d'inscription ?
请问有注册费吗?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
我是来进行住址登记。
Ange att du vill registrera din bostad
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Je voudrais demander un permis de séjour.
我想要申请居住证。
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
我想要问一下关于保险的问题。
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
我需要私人的健康保险吗?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
请问该保险涵盖哪些方面?
Fråga om vad försäkringen täcker
Frais hospitaliers
住院费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Frais de consultation d'un spécialiste
专家费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tests diagnostiques
诊疗费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Opérations chirurgicales
外科手术
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Traitement psychiatrique
精神治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins dentaires
牙齿治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins oculaires
眼科治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
请问您为什么需要入境签证?
Fråga varför någon begär inresevisum
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Comment puis-je prolonger mon visa ?
我该如何续签我的签证?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
我想要登记我的车辆。
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
我想要申请临时驾照。
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
我想要预约__________。
Ange att du vill boka tid för uppkörning
le code
理论考试
Typ av test
la conduite
路考
Typ av test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
我想要改动驾照上的__________。
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mon adresse
地址
Vad vill du ändra?
mon nom
名字
Vad vill du ändra?
ma photo
照片
Vad vill du ändra?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
我想要给驾照添加更高的级别。
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
我想要延长我的驾照。
Ange att du vill förnya ditt körkort
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdu
丢失
Körkortsproblem
volé
被偷了
Körkortsproblem
abîmé
受损
Körkortsproblem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
我想要申请【国家】国籍。
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Je n'ai pas de casier judiciaire
我没有犯罪记录。
Ange att du har en fläckfritt straffregister
J'ai le niveau suffisant en [langue].
我的【语言】达到了等级要求。
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
公民身份申请的费用是哪些?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mon conjoint est [nationalité].
我的配偶是【国家】公民。
Angivande av nationaliteten på din make/maka