Finska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Où se trouve le formulaire pour ____ ?
Mistä löydän lomakkeen ____ varten?
Fråga var du kan få ett formulär
Quand votre [document] a-t-il été délivré ?
Milloin [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Où votre [document] a été délivré ?
Missä [dokumenttisi] on myönnetty?
Fråga var ett dokument var utfärdat
Quelle est la date d'expiration de votre pièce d'identité ?
Koska henkilöllisyystodistuksesi vanhenee?
Fråga när en legitimation går ut
Pouvez-vous m'aider à remplir le formulaire ?
Voisitko auttaa minua lomakkeen täyttämisessä?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Quels documents dois-je apporter pour ____ ?
Mitä dokumentteja minun pitää tuoda _______ varten?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Pour demander un(e) [document], vous devez fournir au moins _____.
Jotta voit hakea [dokumenttia], sinulla tulee olla ainakin _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mon/ma [document] a été volé(e).
Minun [dokumenttini] varastettiin.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Je remplis ce formulaire au nom de ____.
Jätän tämän hakemuksen _____ puolesta.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
Ces informations sont confidentielles.
Nämä tiedot ovat luottamuksellisia.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Pourriez-vous me donner un reçu pour cette demande ?
Voisitko antaa minulle kuitin tästä hakemuksesta?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Comment vous appelez-vous ?
Mikä sinun nimesi on?
Fråga efter någons namn
Quels sont votre lieu et date de naissance ?
Voisitko kertoa minulle syntymäpaikkasi ja syntymäaikasi?
Fråga var och när någon är född
Où résidez-vous ?
Missä sinä asut?
Fråga var någon bor
Où habitez-vous ?
Mikä sinun osoitteesi on?
Fråga efter någons adress
Quelle est votre nationalité ?
Minkä maan kansalainen sinä olet?
Fråga om någons medborgarskap
Quand êtes-vous arrivé en [pays] ?
Koska sinä saavuit [maahan]?
Fråga när någon anlände till landet
Pourriez-vous me présenter un document d'identité ?
Voisitko näyttää minulle henkilötodistustasi?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Ma situation matrimoniale est _____.
Minä olen _________.
Ange din civilstatus
célibataire
naimaton
Civilstatus
Marié(e)
naimisissa
Civilstatus
Séparé(e)
asumuserossa
Civilstatus
Divorcé(e)
eronnut
Civilstatus
en concubinage
avoliitossa
Civilstatus
dans une union civile
rekisteröidyssä parisuhteessa
Civilstatus
en concubinage
parisuhteessa
Civilstatus
en partenariat domestique
avoliitossa
Civilstatus
veuf/veuve
leski
Civilstatus
Vous avez des enfants ?
Onko sinulla lapsia?
Fråga om någon har barn
Vous avez des personnes à charge ?
Asuuko taloudessasi muita henkilöitä?
Fråga om någon finansierar de samboende
Je voudrais réunir ma famille.
Olen muuttamassa perheeni kanssa takaisin yhteen.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Je voudrais m'inscrire en tant que nouvel arrivant.
Haluaisin rekisteröityä kaupungin asukkaaksi.
Ange att du till registrera dig i staden
Quels documents dois-je apporter ?
Mitä dokumentteja minun pitäisi ottaa mukaan?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Y a-t-il des frais d'inscription ?
Maksaako rekisteröityminen jotakin?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Je voudrais signaler ma nouvelle adresse.
Tulin rekisteröimään asuinpaikkani.
Ange att du vill registrera din bostad
Je voudrais demander une attestation de bonne conduite.
Haluaisin tilata rikosrekisteriotteen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Je voudrais demander un permis de séjour.
Haluaisin hakea oleskelulupaa.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Je voudrais vous poser quelques questions sur l'assurance maladie.
Minulla olisi muutama kysymys sairausvakuutukseen liittyen.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Est-ce que j'ai besoin d'une mutuelle ?
Tarvitsenko yksityistä sairausvakuutusta?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Qu'est-ce qui est couvert par l'assurance maladie ?
Mitä vakuutus kattaa?
Fråga om vad försäkringen täcker
Frais hospitaliers
Sairaalakulut
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Frais de consultation d'un spécialiste
Erikoislääkärikustannukset
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Tests diagnostiques
Diagnostinen tutkimus
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Opérations chirurgicales
Kirurgiset toimenpiteet
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Traitement psychiatrique
Psykiatrinen hoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins dentaires
Hammashoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Soins oculaires
Silmähoito
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Pourquoi demandez-vous un visa d'entrée ?
Miksi sinä anot maahantuloviisumia?
Fråga varför någon begär inresevisum
Faut-il un visa pour entrer en [pays] ?
Tarvitsenko viisumia [maahan] matkustaessani?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Comment puis-je prolonger mon visa ?
Kuinka voin pidentää viisumiani?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Pourquoi ma demande de visa a-t-elle été rejetée ?
Miksi viisumihakemukseni on hylätty?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Est-ce que je peux devenir résident permanent ?
Voinko hakea maan kansalaisuutta?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Est-ce que je dois faire changer la plaque d'immatriculation de ma voiture ?
Tarvitseeko minun vaihtaa autoni rekisterikilpi?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Je voudrais faire immatriculer ma voiture.
Haluaisin rekisteröidä ajoneuvoni.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Est-ce que mon permis de conduire est valide ici ?
Kelpaako ajokorttini täällä?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Je voudrais demander un permis de conduire provisoire.
Haluaisin hakea väliaikaista ajokorttia.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Je voudrais prendre rendez-vous pour passer ___________.
Haluaisin suorittaa ________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
le code
teoriakokeen
Typ av test
la conduite
inssiajon
Typ av test
Je voudrais modifier _________ sur mon permis de conduire.
Haluaisin muuttaa ___________ ajokortissani.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
mon adresse
osoitetta
Vad vill du ändra?
mon nom
nimeä
Vad vill du ändra?
ma photo
kuvaa
Vad vill du ändra?
Je voudrais passer un permis de conduire de catégorie supérieure.
Haluaisin lisätä luokkia ajokorttiini.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Je voudrais faire renouveler mon permis de conduire.
Haluaisin uusia ajokorttini.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Je voudrais remplacer un permis de conduire _____.
Haluaisin uusia _____ ajokorttini.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdu
kadonneen
Körkortsproblem
volé
varastetun
Körkortsproblem
abîmé
vaurioituneen
Körkortsproblem
Je voudrais faire appel pour récupérer mon permis de conduire.
Haluaisin valittaa ajokiellostani.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Je voudrais postuler pour la nationalité [adjectif].
Haluaisin hakea [maan] kansalaisuutta.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Où peut-on s'inscrire pour le test de [langue] ?
Missä voin ilmoittautua [kielen] kokeeseen?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Je n'ai pas de casier judiciaire
Minulla on puhdas rikosrekisteri.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
J'ai le niveau suffisant en [langue].
Minulla on vaadittavat taidot [kielen] kielessä.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Je voudrais prendre rendez-vous pour le test de naturalisation en [pays].
Haluaisin varata ajan [maan] maantuntemustestiin.
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Quels sont les frais pour la demande de naturalisation ?
Kuinka paljon kansalaisuuden hakeminen maksaa?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mon conjoint est [nationalité].
Minun puolisoni on [maan] kansalainen.
Angivande av nationaliteten på din make/maka