Thailändska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kie mi povas trovi la formon por ____?
ฉันจะหาแบบฟอร์มสำหรับ ____ ได้ที่ไหน
Fråga var du kan få ett formulär
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกเมื่อไร
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kie estis via [dokumento] emisiita?
[เอกสาร]ของคุณได้รับการออกที่ไหน
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kiam elspiras via legitimilo?
บัตรประจำตัวของคุณหมดอายุเมื่อไร
Fråga när en legitimation går ut
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
คุณช่วยฉันกรอกแบบฟอร์มได้ไหม
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
ฉันต้องนำเอกสารอะไรมาบ้างสำหรับ __________
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
เพื่อที่จะทำการยื่นเรื่องสมัคร[เอกสาร] คุณต้องเตรียมอย่างน้อย _______
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
[เอกสาร]ของฉันได้ถูกขโมยไป
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
ฉันจะยื่นคำร้องในนามของคนอื่น
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La informo estas konfidenca.
ข้อมูลเป็นความลับ
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
ฉันขอใบเสร็จสำหรับใบคำร้องนี้ได้ไหม
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Kiel vi nomiĝas?
คุณชื่ออะไร
Fråga efter någons namn
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
คุณช่วยกรุณาบอกวันเกิดและสถานที่เกิดของคุณได้ไหม
Fråga var och när någon är född
Kie vi loĝas?
คุณอาศัยอยู่ที่ไหน
Fråga var någon bor
Kio estas via adreso?
ที่อยู่ของคุณคืออะไร
Fråga efter någons adress
Kio estas via civitaneco?
สัญชาติของคุณคืออะไร
Fråga om någons medborgarskap
Kiam vi alvenis en [lando]?
คุณเดินทางมาถึง[ประเทศ]เมื่อไร
Fråga när någon anlände till landet
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
คุณช่วยกรุณาแสดงบัตรประจำตัวของคุณได้ไหม
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mia edzecostato estas ___________.
สถานภาพการสมรสของฉันคือ ___________
Ange din civilstatus
senedza
โสด
Civilstatus
edziĝinta
แต่งงานแล้ว
Civilstatus
apartiga
แยกกันอยู่
Civilstatus
eksedziĝinta
หย่าร้าง
Civilstatus
kunviva
อยู่ด้วยกันฉันสามีภรรยา
Civilstatus
en civila kuniĝo
สมรสระหว่างเพศเดียวกัน
Civilstatus
fraŭlaj partneroj
อยู่ร่วมกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
en hejma partnereco
อยู่ร่วมกับเพศเดียวกันโดยไม่ได้สมรส
Civilstatus
vidvina
เป็นม่าย
Civilstatus
Ĉu vi havas infanojn?
คุณมีบุตรไหม
Fråga om någon har barn
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
คุณมีผู้ที่อยู่ในความอุปการะของคุณอาศัยอยู่กับคุณไหม
Fråga om någon finansierar de samboende
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
ฉันต้องการติดตามครอบครัวของฉัน
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Mi ŝatus registri en la urbo.
ฉันต้องการแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัยในเมือง
Ange att du till registrera dig i staden
Kion dokumentojn mi alportus?
ฉันควรจะนำเอกสารอะไรมาบ้าง
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ĉu estas registriĝokotizoj?
มีค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนไหม
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
ฉันมาที่นี่เพื่อแจ้งลงทะเบียนที่พักอาศัย
Ange att du vill registrera din bostad
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Mi ŝatus peti restadpermeson
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตพำนัก
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
ฉันต้องการสอบถามเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
ฉันจำเป็นต้องมีประกันสุขภาพเอกชนไหม
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
มีอะไรที่รวมอยู่ในประกันสุขภาพบ้าง
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospitalokotizoj
ค่าธรรมเนียมโรงพยาบาล
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kotizoj por la ekspertoj
ค่าธรรมเนียมแพทย์เฉพาะทาง
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnozoprovoj
การทดสอบวินิจฉัย
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiaj proceduroj
การผ่าตัด
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psikiatria kuracado
การรักษาพยาบาลด้านจิตวิทยา
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dentaj kuracadoj
การรักษาฟัน
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Okula kuracado
การรักษาตา
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
ทำไมคุณถึงต้องการใบขออนุญาตเข้าประเทศ
Fråga varför någon begär inresevisum
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
ฉันจำเป็นต้องมีวีซ่าเพื่อเข้า[ประเทศ]ไหม
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
ฉันจะต่ออายุวีซ่าของฉันได้อย่างไร
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
ทำไมการยื่นคำร้องขอวีซ่าของฉันจึงถูกปฏิเสธ
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
ฉันสามารถยื่นคำร้องขอเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรได้ไหม
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
ฉันจำเป็นต้องเปลี่ยนป้ายทะเบียนรถของฉันไหม
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Mi ŝatus registri mian veturilon.
ฉันต้องการลงทะเบียนยานพาหนะของฉัน
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
ใบอนุญาตขับขี่ของฉันใช้ที่นี่ได้ไหม
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
ฉันต้องการยื่นคำร้องขอใบอนุญาตขับขี่ชั่วคราว
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Mi ŝatus rezervi mian __________.
ฉันต้องการจอง __________
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teorian teston
การทดสอบภาคทฤษฎี
Typ av test
veturantan teston
การทดสอบภาคปฏิบัติ
Typ av test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
ฉันต้องการเปลี่ยน ____________ บนใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adreson
ที่อยู่
Vad vill du ändra?
nomon
ชื่อ
Vad vill du ändra?
foton
ภาพถ่าย
Vad vill du ändra?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
ฉันต้องการเพิ่มระดับของประเภทในใบอนุญาตขับขี่ของฉันให้สูงขึ้น
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่
Ange att du vill förnya ditt körkort
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
ฉันต้องการทำใบอนุญาตขับขี่แทนใบเดิมที่ ___________
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdatan
สูญหาย
Körkortsproblem
ŝtelatan
ถูกขโมย
Körkortsproblem
difektatan
ได้รับความเสียหาย
Körkortsproblem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
ฉันต้องการยื่นอุทธรณ์สำหรับการพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ของฉัน
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
ฉันต้องการขอสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
ฉันสามารถลงทะเบียนทดสอบความสามารถทางภาษาได้ที่ไหน
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mi havas puran krimliston
ฉันไม่มีประวัติอาชญากรรม
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
ฉันมีความสามารถในการใช้[ภาษา]ขั้นพื้นฐาน
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
ฉันต้องการจองการทดสอบเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปของการใช้ชีวิตใน[ประเทศ]
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
ค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องขอสัญชาติคือเท่าไร
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
คู่สมรสของฉันถือสัญชาติ[ชื่อสัญชาติ]
Angivande av nationaliteten på din make/maka