Grekiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Kie mi povas trovi la formon por ____?
Πού μπορώ να βρω τη φόρμα για ____;
Fråga var du kan få ett formulär
Kiam estis via [dokumento] emisiita?
Πότε εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga när ett dokument var utfärdat
Kie estis via [dokumento] emisiita?
Πού εκδόθηκε το [έγγραφο] σας;
Fråga var ett dokument var utfärdat
Kiam elspiras via legitimilo?
Πότε λήγει η ταυτότητα σας;
Fråga när en legitimation går ut
Ĉu vi povas helpi min plenigi la formularon?
Μπορείτε να με βοηθήσετε να γεμίσω αυτή τη φόρμα;
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
Kio dokumentoj mi devas kunporti por __________?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω _______;
Fråga vilka dokument som du måste tas med
Por apliki por [dokumento], vi devas provizi almenaŭ _______.
Για να υποβάλετε αίτηση για ένα/μια [έγγραφο], χρειάζεστε τουλάχιστον______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
Mia [dokumento] estis ŝtelita.
Το [έγγραφο] μου έχει κλαπεί.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
Mi kompletigas tiun aplikon nome de _____.
Συμπληρώνω αυτή τη φόρμα εκ μέρους του/της ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
La informo estas konfidenca.
Οι πληροφορίες είναι εμπιστευτικές.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Ĉu vi povas doni al mi kvitancon por tiu apliko?
Μπορείτε να μου δώσετε απόδειξη για αυτή την αίτηση;
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

Kiel vi nomiĝas?
Πώς σας λένε;
Fråga efter någons namn
Ĉu vi dirus al mi vian lokon kaj daton de naskiĝo?
Μπορείτε να μου πείτε τον τόπο και ημερομηνία γέννησης σας;
Fråga var och när någon är född
Kie vi loĝas?
Πού μένετε;
Fråga var någon bor
Kio estas via adreso?
Ποια είναι η διεύθυνση σας;
Fråga efter någons adress
Kio estas via civitaneco?
Ποια είναι η υπηκοότητα σας;
Fråga om någons medborgarskap
Kiam vi alvenis en [lando]?
Πότε μπήκατε στη [χώρα];
Fråga när någon anlände till landet
Ĉu vi montras al mi vian legitimilon bonvolu?
Μπορώ να δω την ταυτότητα σας;
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

Mia edzecostato estas ___________.
Η οικογενειακή μου κατάσταση είναι ____.
Ange din civilstatus
senedza
ελεύθερος/η
Civilstatus
edziĝinta
παντρεμένος/η
Civilstatus
apartiga
σε διάσταση
Civilstatus
eksedziĝinta
χωρισμένος/η
Civilstatus
kunviva
συμβίωση
Civilstatus
en civila kuniĝo
σε αστική ένωση
Civilstatus
fraŭlaj partneroj
ανύπαντροι σύντροφοι
Civilstatus
en hejma partnereco
σύντροφος σε ελεύθερη σχέση συμβίωσης
Civilstatus
vidvina
χήρος/χήρα
Civilstatus
Ĉu vi havas infanojn?
έχετε παιδιά;
Fråga om någon har barn
Ĉu vi havas dependantojn vivantajn kun vi?
Έχετε εξαρτώμενους μαζί σας;
Fråga om någon finansierar de samboende
Mi ŝatus kunveni kun mia familio.
Θα ήθελα να επανενωθώ με την οικογένεια μου.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

Mi ŝatus registri en la urbo.
Θα ήθελα να γραφτώ στο δημαρχείο.
Ange att du till registrera dig i staden
Kion dokumentojn mi alportus?
Τι έγγραφα πρέπει να φέρω;
Fråga vilka dokument du ska ta med
Ĉu estas registriĝokotizoj?
Υπάρχουν τέλη εγγραφής;
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
Mi estas ĉi tie por la domicilregistriĝo.
Έχω έρθει για να κάνω εγγραφή την κατοικία μου στο μητρώο.
Ange att du vill registrera din bostad
Mi ŝatus peti por atestilo de bonkonduto
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για ένα πιστοποιητικό καλής συμπεριφοράς.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
Mi ŝatus peti restadpermeson
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για άδεια παραμονής.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

Mi ŝatus demandi kelkajn demandojn pri la sanasekuro.
Θα ήθελα να κάνω μερικές ερωτήσεις σχετικά με την ασφάλεια υγείας
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Ĉu mi bezonas privatan sanasekuron?
Χρειάζομαι ιδιωτική ασφάλεια υγείας;
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
Kio estas kovrita kun la asekuro de sano?
Τι καλύπτει η ασφάλεια υγείας;
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospitalokotizoj
Τέλη νοσοκομείου
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kotizoj por la ekspertoj
Τέλη ειδικευμένων ιατρών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnozoprovoj
Διαγνωστικές εξετάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Kirurgiaj proceduroj
Χειρουργικές επεμβάσεις
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psikiatria kuracado
Ψυχιατρική θεραπεία
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dentaj kuracadoj
Οδοντιατρικές θεραπείες
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Okula kuracado
Θεραπεία περιποίησης ματιών
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Kial vi petas la enirovizon?
Γιατί κάνετε αίτηση για βίζα εισόδου;
Fråga varför någon begär inresevisum
Ĉu mi bezonas vizon por viziti [landon]?
Χρειάζομαι βίζα για να επισκεφτώ την [χώρα];
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
Kiel mi povas plilongigi mian vizon?
Πώς μπορώ να παρατείνω την βίζα μου;
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Kial mia vizoapliko estis malakceptita?
Γιατί έχει απορριφθεί η αίτηση μου για βίζα;
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Ĉu mi povas peti iĝi permanentan loĝanton?
Μπορώ να υποβάλω αίτηση για να γίνω μόνιμος κάτοικος;
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Ĉu mi devas ŝanĝi la numerplaton de mia aŭto?
Χρειάζεται να αλλάξω την πινακίδα κυκλοφορίας του αυτοκινήτου μου;
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
Mi ŝatus registri mian veturilon.
Θα ήθελα να δηλώσω το όχημα μου.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Ĉu estas mia stirlicenco valida tie?
Ισχύει η άδεια οδήγησής μου εδώ;
Fråga om ditt körkort är giltigt där
Mi ŝatus peti provizoran stirlicencon.
Θα ήθελα να κάνω αίτηση για προσωρινή άδεια οδήγησης.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
Mi ŝatus rezervi mian __________.
Θα ήθελα να εγγραφώ για ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
teorian teston
θεωρητική εξέταση
Typ av test
veturantan teston
Εξέταση για δίπλωμα οδήγησης
Typ av test
Mi ŝatus ŝanĝi la ____________ sur mia stirlicenco.
Θα ήθελα να αλλάξω το ____________στην άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
adreson
διεύθυνση
Vad vill du ändra?
nomon
όνομα
Vad vill du ändra?
foton
φωτογραφία
Vad vill du ändra?
Mi ŝatus aldoni superajn kategoriojn al mia stirlicenco.
Θα ήθελα να προσθέσω ανώτερες κατηγορίες στην άδεια οδήγησης μου
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
Mi ŝatus renovigi vian stirlicencon.
Θα ήθελα να ανανεώσω την άδεια οδήγησης μου.
Ange att du vill förnya ditt körkort
Mi ŝatus anstataŭi _________ stirlicencon.
Θα ήθελα να αντικαταστήσω μια ___________ άδεια οδήγησης.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
perdatan
χαμένη
Körkortsproblem
ŝtelatan
κλεμμένη
Körkortsproblem
difektatan
κατεστραμμένη
Körkortsproblem
Mi ŝatus apelacii mia malpermeson de konduki.
Θα ήθελα να ασκήσω έφεση κατά της απόσυρσης της άδειας οδήγησης μου.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

Mi ŝatus peti [landadjektivo] civitanecon.
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για την [επίθετο χώρας] ιθαγένεια.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Kie mi povas registri por la [lingva] teston?
Που μπορώ να γραφτώ για το τεστ [γλώσσας];
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
Mi havas puran krimliston
Έχω καθαρό ποινικό μητρώο.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
Mi havas la bezonan nivelon de la [lingvo].
Έχω το απαιτούμενο επίπεδο [γλώσσα].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
Mi ŝatus rezervi la teston de ĝenerala scio pri vivo en [lando].
Θα ήθελα να εγγραφώ για την βασική εξέταση γνώσεων κουλτούρας της [χώρα].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
Kio estas la kotizoj por civitanecoapliko?
Ποια είναι τα τέλη για υποβολή αίτησης υπηκοότητας;
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
Mia edzo/edzino estas [nacieca] civitano.
Ο/Η σύζυγος μου είναι [εθνικότητα] υπήκοος.
Angivande av nationaliteten på din make/maka