Vietnamesiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Where can I find the form for ____ ?
Tôi có thể tìm mẫu đơn đăng kí ____ ở đâu?
Fråga var du kan få ett formulär
When was your [document] issued?
Khi nào [tài liệu] của bạn được ban hành?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Where was your [document] issued?
[Tài liệu] của bạn được ban hành ở đâu?
Fråga var ett dokument var utfärdat
When does your ID expire?
Khi nào giấy căn cước (CMND) của bạn hết hạn?
Fråga när en legitimation går ut
Could you help me fill out the form?
Bạn có thể giúp tôi điền mẫu đơn này được không?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
What documents should I bring for __________ ?
Tôi cần mang những tài liệu gì để ______ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
To apply for [document], you must provide at least_______.
Để đăng kí cho [tài liệu] bạn cần cung cấp ít nhất ______
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
My [document] has been stolen.
[Tài liệu] của tôi đã bị đánh cắp
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
I am completing this application on behalf of _____ .
Tôi đăng kí hộ ________
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
The information is confidential.
Thông tin này là bí mật
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Bạn có thể cho tôi hóa đơn không?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

What is your name?
Bạn tên gì?
Fråga efter någons namn
Could you please tell me your place and date of birth?
Cho tôi biết nơi ở và ngày sinh của bạn được không?
Fråga var och när någon är född
Where do you live?
Bạn sống ở đâu?
Fråga var någon bor
What is your address?
Địa chỉ của bạn là gì?
Fråga efter någons adress
What is your citizenship?
Quốc tịch của bạn là gì?
Fråga om någons medborgarskap
When did you arrive in [country]?
Khi nào bạn đến [tên nước]?
Fråga när någon anlände till landet
Could you please show me your ID?
Bạn cho tôi xem giấy căn cước (CMND) của bạn được không?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

My marital status is ___________.
Tình trạng hôn nhân của tôi là ________
Ange din civilstatus
single
độc thân
Civilstatus
married
đã thành hôn
Civilstatus
separated
ly thân
Civilstatus
divorced
ly dị
Civilstatus
cohabiting
sống thử
Civilstatus
in a civil union
kết hợp dân sự
Civilstatus
unmarried partners
đối tác chưa kết hôn
Civilstatus
in a domestic partnership
hợp doanh gia thuộc
Civilstatus
widowed
góa phụ
Civilstatus
Do you have children?
Bạn có con chưa?
Fråga om någon har barn
Do you have dependents living with you?
Bạn có sống cùng với người phụ thuộc nào không?
Fråga om någon finansierar de samboende
I would like to reunite with my family.
Tôi muốn được đoàn tụ với gia đình của mình
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

I would like to register in the city.
Tôi muốn đăng kí ở thành phố này
Ange att du till registrera dig i staden
What documents shall I bring?
Tôi cần mang những tài liệu gì?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Are there any registration fees?
Bạn có thu phí đăng kí không?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
I am here for the domicile registration.
Tôi đến đây để đăng kí chỗ ở
Ange att du vill registrera din bostad
I would like to apply for a good conduct certificate.
Tôi muốn xin giấy chứng nhận hạnh kiểm tốt
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
I would like to apply for a residence permit.
Tôi muốn đăng kí giấy tạm trú
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Tôi muốn hỏi mộ số câu hỏi về bảo hiểm y tế.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Do I need private health insurance?
Tôi có cần bảo hiểm y tế tư nhân hay không?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
What is covered by the health insurance?
Bảo hiểm sức khỏe bao gồm những gì?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospital fees
Phí bệnh viện
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialists' fees
Phí chuyên gia
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostic tests
Xét nghiệm chẩn đoán
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Surgical procedures
Thủ tục phẫu thuật
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatric treatment
Điều trị tâm thần
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dental treatments
Điều trị nha khoa
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Eye care treatment
Điều trị nhãn khoa
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Tại sao bạn cần thị thực nhập cảnh?
Fråga varför någon begär inresevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Tôi có cần thị thực để đến [tên đất nước] không?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
How can I extend my visa?
Làm thế nào để gia hạn thị thực của tôi?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Why has my visa application been rejected?
Tại sao đơn xin thị thực của tôi bị từ chối?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Can I apply to become a permanent resident?
Tôi có thể đăng kí để trở thành cư dân thường trú được không?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Do I have to change the license plate of my car?
Tôi có phải thay đổi biển số xe của mình hay không?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
I would like to register my vehicle.
Tôi muốn đăng kí xe
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is my driving licence valid here?
Bằng lái xe của tôi có hiệu lực ở đây hay không?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
I would like to apply for a provisional driving license.
Tôi muốn đăng kí một bằng lái xe tạm thời
Ansöka om ett provisoriskt körkort
I would like to book my __________.
Tôi muốn đăng kí _________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theory test
Kì thi lý thuyết
Typ av test
driving test
Kì thi lái xe
Typ av test
I would like to change the ____________on my driving license.
Tôi muốn thay đổi _______ trên bằng lái xe của tôi.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
address
địa chỉ
Vad vill du ändra?
name
tên
Vad vill du ändra?
photo
ảnh
Vad vill du ändra?
I would like to add higher categories to my driving license.
Tôi muốn thêm hạng mục cao hơn vào bằng lái xe của mình.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
I would like to renew my driving license.
Tôi muốn làm mới bằng lái xe của mình
Ange att du vill förnya ditt körkort
I would like to replace a ___________ driving license.
Tôi muốn thay bằng lái xe ______.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lost
mất
Körkortsproblem
stolen
bị đánh cắp
Körkortsproblem
damaged
bi hư hỏng
Körkortsproblem
I would like to appeal my license suspension.
tôi muốn khiếu nại việc bị đình chỉ giấy phép lái xe.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Tôi muốn đăng kí quyền công dân tại [tên đất nước]
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Where can I register for the [language] test?
Tôi có thể đăng kí kiểm tra [ngôn ngữ ] ở đâu?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
I have a clean criminal record.
Tôi không có tiền án tiền sự
Ange att du har en fläckfritt straffregister
I have the required level of [language].
Tôi có trình độ [ngôn ngữ ] đạt yêu cầu
Ange att du har den nivå som krävs av språket
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Tôi muốn đăng kí kì kiểm tra về kiến thức tổng quát về cuộc sống ở [đất nước].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Mức phí để đăng kí quyền công dân là bao nhiêu?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Vợ (chồng) tôi là công dân [tên đất nước]
Angivande av nationaliteten på din make/maka