Tjeckiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Where can I find the form for ____ ?
Kde můžu najít formulář pro ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
When was your [document] issued?
Kdy byl váš [dokument] vydaný?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Where was your [document] issued?
Kde byl váš [dokument] vydaný?
Fråga var ett dokument var utfärdat
When does your ID expire?
Kdy vyprší platnost mého občanského průkazu?
Fråga när en legitimation går ut
Could you help me fill out the form?
Mohl/a byste mi prosím pomoct vyplnit tento formulář?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
What documents should I bring for __________ ?
Jaké dokumenty si mám přinést pro __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
To apply for [document], you must provide at least_______.
Jestliže žádáte o [dokument], musíte poskytnout _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
My [document] has been stolen.
Můj [dokument] byl ukraden.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
I am completing this application on behalf of _____ .
Vyplňuji totu žádost jménem _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
The information is confidential.
Tyto informace jsou důvěrné.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Můžete mi prosím vystavit potvrzení o přihlášce?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

What is your name?
Jak se jmenuješ?
Fråga efter någons namn
Could you please tell me your place and date of birth?
Můžete mi prosím říct vaše místo a datum narození?
Fråga var och när någon är född
Where do you live?
Kde bydlíte?
Fråga var någon bor
What is your address?
Jaká je vaše adresa?
Fråga efter någons adress
What is your citizenship?
Jaké je vaše občanství?
Fråga om någons medborgarskap
When did you arrive in [country]?
Kdy jste přijeli do [country]?
Fråga när någon anlände till landet
Could you please show me your ID?
Můžete mi prosím ukázat váš občanský průkaz?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

My marital status is ___________.
Můj rodinný stav je ___________.
Ange din civilstatus
single
svobodný/á
Civilstatus
married
ženatý/vdaná
Civilstatus
separated
odděleni
Civilstatus
divorced
rozvedený/rozvedená
Civilstatus
cohabiting
žijící ve společné domácnosti
Civilstatus
in a civil union
v registrovaném partnerství
Civilstatus
unmarried partners
nesezdaní partneři
Civilstatus
in a domestic partnership
v domácím partnerství
Civilstatus
widowed
vdovec/vdova
Civilstatus
Do you have children?
Máte děti?
Fråga om någon har barn
Do you have dependents living with you?
Žijí s vámi rodinní příslušníci?
Fråga om någon finansierar de samboende
I would like to reunite with my family.
Rád/a bych byl/a se svou rodinou.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

I would like to register in the city.
Rád/a bych se zaregistroval/a ve městě.
Ange att du till registrera dig i staden
What documents shall I bring?
Jaké dokumenty si mám přinést?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Are there any registration fees?
Je registrace zpoplatněná?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
I am here for the domicile registration.
Rád/a bych zaregistroval/a své trvalé bydliště.
Ange att du vill registrera din bostad
I would like to apply for a good conduct certificate.
Rád/a bych požádal/a o výpis z trestního rejstříku.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
I would like to apply for a residence permit.
Rád/a bych požádal/a o povolení k pobytu.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Rád/a bych se zeptat/a na pár otázek ohledně zdravotního pojištění.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Do I need private health insurance?
Potřebuji soukromé zdravotní pojištění?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
What is covered by the health insurance?
Co je všechno zahrnuto v zdravotním pojištění?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospital fees
Poplatky za pobyt v nemocnici
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialists' fees
Poplatky za konsultace se specialisty
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostic tests
Diagnostické testy
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Surgical procedures
Chirurgické zákroky
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatric treatment
Psychiatrická léčba
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dental treatments
Zubní ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Eye care treatment
Oční ošetření
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Proč chcete vidět moje vstupní víza?
Fråga varför någon begär inresevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Potřebuji vízum pro vstup do [country]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
How can I extend my visa?
Jak si mohu prodloužit platnost mého víza?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Why has my visa application been rejected?
Proč byla má žádost o vízum zamítnuta?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Can I apply to become a permanent resident?
Mohu žádat o trvalý pobyt?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Do I have to change the license plate of my car?
Musím změnit svou registrační značku?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
I would like to register my vehicle.
Chtěl/a bych zaregistrovat moje vozidlo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is my driving licence valid here?
Je v této zemi můj řidičský průkaz platný?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
I would like to apply for a provisional driving license.
Chtěl/a bych podat žádost o dočasný řidičský průkaz.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
I would like to book my __________.
Chtěl/a bych si zarezervovat datum na __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theory test
Teoretický test
Typ av test
driving test
Praktický test
Typ av test
I would like to change the ____________on my driving license.
Chtěl/a bych změnit ____________ na mém řidiském průkazu.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
address
adresu
Vad vill du ändra?
name
jméno
Vad vill du ändra?
photo
fotografii
Vad vill du ändra?
I would like to add higher categories to my driving license.
Chtěl/a bych přidat vyšší kategorii do mého řidičského průkazu.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
I would like to renew my driving license.
Chtěl/a bych obnovit můj řidičský průkaz.
Ange att du vill förnya ditt körkort
I would like to replace a ___________ driving license.
Chtěl/a bych vyměnit řidičský průkaz.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lost
ztracený
Körkortsproblem
stolen
ukradený
Körkortsproblem
damaged
zničený
Körkortsproblem
I would like to appeal my license suspension.
Chtěl/a bych se odvolat od mého zákazu řízení vozidel.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Chtěl/a bych požádat o [americké, německé, francouzské atd.] občanství.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Where can I register for the [language] test?
Kde se můžu přihlásit na test z jazyka [anglického, německého, francouzského atd.]?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
I have a clean criminal record.
Mám čistý trestní rejstřík.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
I have the required level of [language].
Mám požadovanou úroveň [anglického, německého, francouzského atd.] jazyka.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Chtěl/a bych zarazervovat termín na test o všebecných znalostech [název země].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Kolik stojí podat žádost o občanství?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Můj manžel/moje manželka je obyvatelem [nazev země].
Angivande av nationaliteten på din make/maka