Svenska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Where can I find the form for ____ ?
Var kan jag hitta formuläret för ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
When was your [document] issued?
När var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Where was your [document] issued?
Vart var ditt [dokument] utfärdat?
Fråga var ett dokument var utfärdat
When does your ID expire?
När går din legitimation ut?
Fråga när en legitimation går ut
Could you help me fill out the form?
Kan du hjälpa mig att fylla i formuläret?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
What documents should I bring for __________ ?
Vilka dokument måste jag ta med för _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
To apply for [document], you must provide at least_______.
För att ansöka om [dokument], så måste du ange minst _______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
My [document] has been stolen.
Mitt [dokument] har blivit stulet.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
I am completing this application on behalf of _____ .
Jag lämnar in denna ansökan för _____.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
The information is confidential.
Denna information är konfidentiell.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Skulle jag kunna få ett kvitto för min ansökan?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

What is your name?
Vad heter du?
Fråga efter någons namn
Could you please tell me your place and date of birth?
Kan du berätta för mig var och när du är född?
Fråga var och när någon är född
Where do you live?
Var bor du?
Fråga var någon bor
What is your address?
Vad är din adress?
Fråga efter någons adress
What is your citizenship?
Vilken nationalitet tillhör du?
Fråga om någons medborgarskap
When did you arrive in [country]?
När anlände du till [landet]?
Fråga när någon anlände till landet
Could you please show me your ID?
Kan du visa mig din legitimation?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

My marital status is ___________.
Min civilstatus är __________.
Ange din civilstatus
single
singel
Civilstatus
married
gift
Civilstatus
separated
separerad
Civilstatus
divorced
skild
Civilstatus
cohabiting
sambo
Civilstatus
in a civil union
i ett partnerskap
Civilstatus
unmarried partners
ogift par
Civilstatus
in a domestic partnership
i ett partnerskap
Civilstatus
widowed
änka
Civilstatus
Do you have children?
Har du barn?
Fråga om någon har barn
Do you have dependents living with you?
Har du familjemedlemmar som lever med dig?
Fråga om någon finansierar de samboende
I would like to reunite with my family.
Jag har för avsikt att återförenas med min familj.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

I would like to register in the city.
Jag skulle vilja registrera mig i staden.
Ange att du till registrera dig i staden
What documents shall I bring?
Vilka dokument ska jag ta med?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Are there any registration fees?
Kostar det något att registrera sig?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
I am here for the domicile registration.
Jag vill registrera min bostad.
Ange att du vill registrera din bostad
I would like to apply for a good conduct certificate.
Jag skulle vilja ansöka om ett certifikat för gott uppförande.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
I would like to apply for a residence permit.
Jag vill ansöka om uppehållstillstånd.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Jag skulle vilja ställa några frågor om sjukförsäkring.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Do I need private health insurance?
Behöver jag en privat sjukförsäkring?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
What is covered by the health insurance?
Vad täcker sjukförsäkringen?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospital fees
Patientavgifter
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialists' fees
Specialistkostnader
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostic tests
Diagnostiska prov
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Surgical procedures
Kirurgiska ingrepp
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatric treatment
Psykiatrisk behandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dental treatments
Tandbehandlingar
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Eye care treatment
Ögonbehandling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Varför begär du ett inresevisum?
Fråga varför någon begär inresevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Behöver jag ett visum för att besöka [land]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
How can I extend my visa?
Hur kan jag förlänga mitt visum?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Why has my visa application been rejected?
Varför har min visumansökan blivit avslagen?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Can I apply to become a permanent resident?
Kan jag ansöka om att bli en permanent medborgare?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Do I have to change the license plate of my car?
Behöver jag byta registreringsskylt på min bil?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
I would like to register my vehicle.
Jag skulle vilja registrera mitt fordon.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is my driving licence valid here?
Är mitt körkort giltigt här?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
I would like to apply for a provisional driving license.
Jag skulle vilja ansöka om ett provisoriskt körkort.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
I would like to book my __________.
Jag skulle vilja boka tid för _______.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theory test
teoriprov
Typ av test
driving test
uppkörning
Typ av test
I would like to change the ____________on my driving license.
Jag skulle vilja ändra ___________ på mitt körkort.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
address
adressen
Vad vill du ändra?
name
namnet
Vad vill du ändra?
photo
bilden
Vad vill du ändra?
I would like to add higher categories to my driving license.
Jag vill lägga till högre kategorier för ditt körkort.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
I would like to renew my driving license.
Jag skulle vilja förnya mitt körkort.
Ange att du vill förnya ditt körkort
I would like to replace a ___________ driving license.
Jag skulle vilja ersätta ett ______ körkort.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lost
borttappat
Körkortsproblem
stolen
stulet
Körkortsproblem
damaged
förstört
Körkortsproblem
I would like to appeal my license suspension.
Jag skulle vilja ompröva min körkortssuspension.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Jag skulle vilja ansöka om [land] medborgarskap.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Where can I register for the [language] test?
Var kan jag registrera mig för [språk] testet?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
I have a clean criminal record.
Jag har ett fläckfritt straffregister.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
I have the required level of [language].
Jag har den nödvändiga nivån av [språk].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Jag skulle vilja boka in en tid för det allmänna kunskapstestet om livet i [landet].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Vad kostar det att ansöka om medborgarskap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Min make/maka är en [nationalitet-adjektiv] medborgare.
Angivande av nationaliteten på din make/maka