Spanska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Where can I find the form for ____ ?
¿Dónde tengo que pedir el formulario/impreso para ____?
Fråga var du kan få ett formulär
When was your [document] issued?
¿Cuál es la fecha de expedición de su (documento)?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Where was your [document] issued?
¿Cuál es el lugar de expedición de su (documento)?
Fråga var ett dokument var utfärdat
When does your ID expire?
¿Cuándo caduca su DNI?
Fråga när en legitimation går ut
Could you help me fill out the form?
¿Me podría ayudar a rellenar el formulario/impreso?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
What documents should I bring for __________ ?
¿Qué documentos tengo que traer para _______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
To apply for [document], you must provide at least_______.
Para solicitar (documento), tiene que presentar al menos __________.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
My [document] has been stolen.
Me han robado el/la (documento).
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
I am completing this application on behalf of _____ .
Estoy formalizando la solicitud en nombre de ______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
The information is confidential.
La información es confidencial.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Can you give me a receipt for this application?
¿Puede darme un resguardo de la solicitud?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

What is your name?
¿Cómo se llama usted?
Fråga efter någons namn
Could you please tell me your place and date of birth?
¿Me puede decir su lugar y su fecha de nacimiento, por favor?
Fråga var och när någon är född
Where do you live?
¿Dónde vive usted?
Fråga var någon bor
What is your address?
¿Cuál es su dirección?
Fråga efter någons adress
What is your citizenship?
¿Cuál es su nacionalidad?
Fråga om någons medborgarskap
When did you arrive in [country]?
¿Cuándo llegó a (país)?
Fråga när någon anlände till landet
Could you please show me your ID?
¿Me deja su DNI, por favor?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

My marital status is ___________.
Mi estado civil es ______________.
Ange din civilstatus
single
soltero/a
Civilstatus
married
casado/a
Civilstatus
separated
separado/a
Civilstatus
divorced
divorciado/a
Civilstatus
cohabiting
cohabitante
Civilstatus
in a civil union
en unión civil
Civilstatus
unmarried partners
pareja de hecho
Civilstatus
in a domestic partnership
pareja de hecho
Civilstatus
widowed
viudo/a
Civilstatus
Do you have children?
¿Tiene usted hijos?
Fråga om någon har barn
Do you have dependents living with you?
¿Residen con usted personas a su cargo?
Fråga om någon finansierar de samboende
I would like to reunite with my family.
Me gustaría reagrupar a mi familia.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

I would like to register in the city.
Me gustaría empadronarme.
Ange att du till registrera dig i staden
What documents shall I bring?
¿Qué documentos tengo que presentar?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Are there any registration fees?
¿Hay que pagar tasas de empadronamiento?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
I am here for the domicile registration.
Vengo a registrar mi domicilio.
Ange att du vill registrera din bostad
I would like to apply for a good conduct certificate.
Vengo a solicitar un certificado de buena conducta.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
I would like to apply for a residence permit.
Me gustaría solicitar un permiso de residencia.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Tengo algunas preguntas sobre el seguro de salud.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Do I need private health insurance?
¿Necesito un seguro de salud privado?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
What is covered by the health insurance?
¿Qué cubre el seguro de salud?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospital fees
Tasas hospitalarias
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialists' fees
Honorarios de médicos especialistas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostic tests
Pruebas diagnósticas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Surgical procedures
Intervenciones quirúrjicas
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatric treatment
Tratamiento psiquiátrico
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dental treatments
Tratamientos dentales
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Eye care treatment
Tratamientos oftalmológicos
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Why are you requesting the entry visa?
¿Por qué solicita el visado de entrada?
Fråga varför någon begär inresevisum
Do I need a visa to visit [country]?
¿Necesito un visado para visitar (país)?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
How can I extend my visa?
¿Cómo puedo ampliar mi visado?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Why has my visa application been rejected?
¿Por qué se ha rechazado mi solicitud de visado?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Can I apply to become a permanent resident?
¿Puedo solicitar la residencia permanente?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Do I have to change the license plate of my car?
¿Tengo que cambiar la matrícula del coche?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
I would like to register my vehicle.
Me gustaría matricular mi vehículo.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is my driving licence valid here?
¿Es válido mi permiso de conducir aquí?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
I would like to apply for a provisional driving license.
Me gustaría solicitar un permiso de conducir provisional
Ansöka om ett provisoriskt körkort
I would like to book my __________.
Me gustaría inscribirme en ___________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theory test
el examen teórico
Typ av test
driving test
el examen práctico
Typ av test
I would like to change the ____________on my driving license.
Me gustaría cambiar ______________ de mi permiso de conducir.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
address
la dirección
Vad vill du ändra?
name
el nombre
Vad vill du ändra?
photo
la fotografía
Vad vill du ändra?
I would like to add higher categories to my driving license.
Me gustaría añadir categorías superiores a mi permiso de conducir.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
I would like to renew my driving license.
Me gustaría renovar mi permiso de conducir.
Ange att du vill förnya ditt körkort
I would like to replace a ___________ driving license.
Necesito un permiso de conducir nuevo, porque ______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lost
lo he perdido
Körkortsproblem
stolen
me lo han robado
Körkortsproblem
damaged
se ha dañado
Körkortsproblem
I would like to appeal my license suspension.
Me gustaría recurrir la retirada de mi permiso de conducir.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Me gustaría solicitar la nacionalidad _______________.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Where can I register for the [language] test?
¿Dónde puedo inscribirme en el examen de (idioma)?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
I have a clean criminal record.
No tengo antecedentes penales.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
I have the required level of [language].
Mi nivel de (idioma) es el requerido.
Ange att du har den nivå som krävs av språket
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Me gustaría inscribirme en el examen de cultura general de (país).
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
¿Cuáles son las tasas de la solicitud de nacionalidad?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
My cónyuge es ciudadano/a (nacionalidad).
Angivande av nationaliteten på din make/maka