Ryska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Where can I find the form for ____ ?
Где я могу найти форму для ____ ?
Fråga var du kan få ett formulär
When was your [document] issued?
Когда был выдан ваш документ?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Where was your [document] issued?
Где был выдан ваш [документ] ?
Fråga var ett dokument var utfärdat
When does your ID expire?
Когда истекает срок вашего паспорта?
Fråga när en legitimation går ut
Could you help me fill out the form?
Не могли бы вы помочь мне заполнить форму?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
What documents should I bring for __________ ?
Какие документы мне нужно принести для_______?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
To apply for [document], you must provide at least_______.
Чтобы подать заявку на [документ], вы должны предоставить как минимум_______.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
My [document] has been stolen.
Мой [документ] украли.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
I am completing this application on behalf of _____ .
Я заполняю это заявление от лица______.
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
The information is confidential.
Информация конфиденциальна.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Не могли бы вы дать мне квитанцию для этого заявления?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

What is your name?
Как вас зовут?
Fråga efter någons namn
Could you please tell me your place and date of birth?
Скажите мне, пожалуйста, место и дату вашего рождения.
Fråga var och när någon är född
Where do you live?
Где вы живете?
Fråga var någon bor
What is your address?
Каков ваш адрес?
Fråga efter någons adress
What is your citizenship?
Какое у вас гражданство?
Fråga om någons medborgarskap
When did you arrive in [country]?
Когда вы въехали в страну?
Fråga när någon anlände till landet
Could you please show me your ID?
Не могли бы вы показать ваше удостоверение личности?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

My marital status is ___________.
Мое семейное положение -_______.
Ange din civilstatus
single
холост
Civilstatus
married
Женат/замужем
Civilstatus
separated
Разведен/а
Civilstatus
divorced
Разведен/а
Civilstatus
cohabiting
в сожительстве
Civilstatus
in a civil union
в гражданском браке
Civilstatus
unmarried partners
Не женатая пара
Civilstatus
in a domestic partnership
в домашнем партнерстве
Civilstatus
widowed
вдовец/вдова
Civilstatus
Do you have children?
У вас есть дети?
Fråga om någon har barn
Do you have dependents living with you?
Вы проживаете с кем-то, кто материально зависит от вас?
Fråga om någon finansierar de samboende
I would like to reunite with my family.
Я бы хотел(а) объединиться с моей семьей.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

I would like to register in the city.
Я бы хотел(а) зарегистрироваться в городе
Ange att du till registrera dig i staden
What documents shall I bring?
Какие документы мне нужно принести?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Are there any registration fees?
Мне нужно платить за регистрацию?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
I am here for the domicile registration.
Я бы хотела зарегистрироваться по месту жительства.
Ange att du vill registrera din bostad
I would like to apply for a good conduct certificate.
Я бы хотела подать заявку на положительную характеристику.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
I would like to apply for a residence permit.
Я бы хотела подать заявку на разрешение на пребывание.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Я бы хотела задать кое-какие вопросы по поводу медицинской страховки.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Do I need private health insurance?
Мне нужна частная медицинская страховка?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
What is covered by the health insurance?
Что покрывает медицинская страховка?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospital fees
Больничные платы
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialists' fees
Платы специалистам
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostic tests
Диагностические проверки
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Surgical procedures
Хирургические процедуры
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatric treatment
Психиатрическое лечение
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dental treatments
Лечение зубов
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Eye care treatment
Офтальмологическое лечение
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Почему вы запрашиваете визу на въезд?
Fråga varför någon begär inresevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Мне нужна виза, чтобы посетить [страна]?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
How can I extend my visa?
Как я могу продлить мою визу?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Why has my visa application been rejected?
Почему мое заявление на визу отклонено?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Can I apply to become a permanent resident?
Могу я подать заявку, чтобы стать постоянным жителем страны?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Do I have to change the license plate of my car?
Мне нужно менять номер своей машины?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
I would like to register my vehicle.
Я бы хотел(а) зарегистрировать свою машину.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is my driving licence valid here?
Мои водительские права здесь действуют?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
I would like to apply for a provisional driving license.
Я бы хотел(а) подать заявку на временное водительское удостоверение.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
I would like to book my __________.
Я бы хотел(а) забронировать_________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theory test
Теоретический тест
Typ av test
driving test
Тест на вождение
Typ av test
I would like to change the ____________on my driving license.
Я бы хотел(а) поменять____________в моем водительском удостоверении.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
address
адрес
Vad vill du ändra?
name
имя
Vad vill du ändra?
photo
фотография
Vad vill du ändra?
I would like to add higher categories to my driving license.
Я бы хотел(а) добавить более высокие категории к моему водительскому удостоверению
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
I would like to renew my driving license.
Я бы хотел(а) обновить мое водительское удостоверение.
Ange att du vill förnya ditt körkort
I would like to replace a ___________ driving license.
Я бы хотел(а) заменить мое водительское удостоверение_______________.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lost
потеряно
Körkortsproblem
stolen
украдено
Körkortsproblem
damaged
повреждено
Körkortsproblem
I would like to appeal my license suspension.
Я бы хотел(а) обжаловать приостановку моей лицензии.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Я бы хотел(а) подать заявку на [страна-прилагательное] гражданство.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Where can I register for the [language] test?
Где я могу зарегистрироваться на языковой тест?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
I have a clean criminal record.
У меня нет судимостей
Ange att du har en fläckfritt straffregister
I have the required level of [language].
Я обладаю требуемым уровнем [язык].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Я бы хотел(а) заказать тест на общее знание жизни в [страна].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Сколько мне нужно заплатить за подачу заявления на гражданство?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Мо(й/я) супруг(а) - граждан(ин/ка) [страна-прилагательное].
Angivande av nationaliteten på din make/maka