Nederländska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Where can I find the form for ____ ?
Waar kan ik het formulier voor ____ vinden?
Fråga var du kan få ett formulär
When was your [document] issued?
Wanneer werd uw [document] afgegeven?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Where was your [document] issued?
Waar werd uw [document] afgegeven?
Fråga var ett dokument var utfärdat
When does your ID expire?
Wanneer verloopt uw identiteitskaart?
Fråga när en legitimation går ut
Could you help me fill out the form?
Kan u mij helpen met het invullen van het formulier?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
What documents should I bring for __________ ?
Welke documenten moet ik meenemen voor __________ ?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
To apply for [document], you must provide at least_______.
Om een [document] aan te vragen, moet u tenminste _______ voorleggen.
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
My [document] has been stolen.
Mijn [document] werd gestolen.
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
I am completing this application on behalf of _____ .
Ik vervolledig deze applicatie namens _____ .
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
The information is confidential.
Deze informatie is vertrouwelijk.
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Can you give me a receipt for this application?
Kan u mij een ontvangstbewijs voor deze aanvraag geven?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

What is your name?
Wat is uw naam?
Fråga efter någons namn
Could you please tell me your place and date of birth?
Kan u mij alstublieft vertellen waar uw geboorteplaats is en wat uw geboortedatum is?
Fråga var och när någon är född
Where do you live?
Waar woont u?
Fråga var någon bor
What is your address?
Wat is uw adres?
Fråga efter någons adress
What is your citizenship?
Wat is uw nationaliteit?
Fråga om någons medborgarskap
When did you arrive in [country]?
Wanneer bent u in [land] aangekomen?
Fråga när någon anlände till landet
Could you please show me your ID?
Kan u mij alstublieft uw identiteitskaart tonen?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

My marital status is ___________.
Mijn burgerlijke staat is ___________.
Ange din civilstatus
single
alleenstaand
Civilstatus
married
gehuwd
Civilstatus
separated
uit elkaar
Civilstatus
divorced
gescheiden
Civilstatus
cohabiting
samenwonend
Civilstatus
in a civil union
geregistreerd partnerschap
Civilstatus
unmarried partners
ongetrouwde partners
Civilstatus
in a domestic partnership
in een relatie
Civilstatus
widowed
verweduwd
Civilstatus
Do you have children?
Heeft u kinderen?
Fråga om någon har barn
Do you have dependents living with you?
Heeft u inwonende personen ten laste?
Fråga om någon finansierar de samboende
I would like to reunite with my family.
Ik zou mij graag verenigen met mijn familie.
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

I would like to register in the city.
Ik zou mij graag als nieuwkomer registreren bij de stad.
Ange att du till registrera dig i staden
What documents shall I bring?
Welke documenten moet ik meenemen?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Are there any registration fees?
Zijn er registratiekosten?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
I am here for the domicile registration.
Ik ben hier om mijn woonplaats te domiciliëren.
Ange att du vill registrera din bostad
I would like to apply for a good conduct certificate.
Ik zou graag een attest van goed gedrag en zeden aanvragen.
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
I would like to apply for a residence permit.
Ik zou graag een verblijfsvergunning aanvragen.
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

I would like to ask some questions about the health insurance.
Ik zou graag enkele vragen stellen over de ziektekostenverzekering.
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Do I need private health insurance?
Heb ik nood aan een particuliere ziektekostenverzekering?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
What is covered by the health insurance?
Wat wordt er gedekt door de ziektekostenverzekering?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospital fees
Ziekenhuiskosten
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialists' fees
Kosten voor het raadplegen van een specialist
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostic tests
Diagnostische toets
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Surgical procedures
Chirurgische ingrepen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatric treatment
Psychiatrische behandeling
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dental treatments
Tandheelkundige behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Eye care treatment
Oogzorg behandelingen
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Why are you requesting the entry visa?
Waarom vraagt u een visum aan?
Fråga varför någon begär inresevisum
Do I need a visa to visit [country]?
Heb ik een visum nodig om [land] te bezoeken?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
How can I extend my visa?
Hoe kan ik mijn visum verlengen?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Why has my visa application been rejected?
Waarom werd mijn visum aanvraag geweigerd?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Can I apply to become a permanent resident?
Kan ik een aanvragen om een permanente inwoner te worden?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Do I have to change the license plate of my car?
Moet ik het kenteken van mijn auto veranderen?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
I would like to register my vehicle.
Ik zou graag mijn voertuig registreren.
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is my driving licence valid here?
Is mijn rijbewijs hier geldig?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
I would like to apply for a provisional driving license.
Ik zou graag een voorlopig rijbewijs aanvragen.
Ansöka om ett provisoriskt körkort
I would like to book my __________.
Ik zou graag een afspraak maken voor mijn __________.
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theory test
theoretische test
Typ av test
driving test
rijexamen
Typ av test
I would like to change the ____________on my driving license.
Ik zou graag ____________ aanpassen op mijn rijbewijs.
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
address
mijn adres
Vad vill du ändra?
name
mijn naam
Vad vill du ändra?
photo
mijn foto
Vad vill du ändra?
I would like to add higher categories to my driving license.
Ik zou graag een hogere categorie toevoegen aan mijn rijbewijs.
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
I would like to renew my driving license.
Ik zou graag mijn rijbewijs vernieuwen.
Ange att du vill förnya ditt körkort
I would like to replace a ___________ driving license.
Ik zou graag een ___________ rijbewijs vervangen.
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lost
verloren
Körkortsproblem
stolen
gestolen
Körkortsproblem
damaged
beschadigd
Körkortsproblem
I would like to appeal my license suspension.
Ik zou graag in beroep gaan tegen mijn rijverbod.
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
Ik zou graag de [land - adjectief] nationaliteit aanvragen.
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Where can I register for the [language] test?
Waar kan ik mij inschrijven voor de [taal] test?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
I have a clean criminal record.
Ik heb een blanco strafblad.
Ange att du har en fläckfritt straffregister
I have the required level of [language].
Ik heb het vereiste taalniveau van het [taal].
Ange att du har den nivå som krävs av språket
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
Ik zou graag een algemene test boeken over het leven in [land].
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
Wat zijn de kosten voor het aanvragen van een staatsburgerschap?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
Mijn echtgenoot heeft de [nationaliteit - adjectief] nationaliteit.
Angivande av nationaliteten på din make/maka