Kinesiska | Fraser - Immigration | Dokument

Dokument - Allmänt

Where can I find the form for ____ ?
我可以在哪里找到 ____ 的表格?
Fråga var du kan få ett formulär
When was your [document] issued?
您的【文件】是什么时候签发的?
Fråga när ett dokument var utfärdat
Where was your [document] issued?
请问您的【文件】是在哪里签发的?
Fråga var ett dokument var utfärdat
When does your ID expire?
请问您的身份证件何时过期?
Fråga när en legitimation går ut
Could you help me fill out the form?
您能帮我填一下这个表格吗?
Fråga om någon kan hjälpa till med att fylla i formuläret
What documents should I bring for __________ ?
请问我要办____ 需要带什么文件?
Fråga vilka dokument som du måste tas med
To apply for [document], you must provide at least_______.
为了申请【文件】,你需要准备至少____ 。
Ange vad som behövs för att ansöka om ett dokument
My [document] has been stolen.
我的【材料】被偷了。
Ange att ett av dina dokument har blivit stulet
I am completing this application on behalf of _____ .
我在帮____ 填写申请表格。
Ange att du ska lämna in en ansökan för någon annan
The information is confidential.
这是机密信息。
Ange att uppgifterna är konfidentiella och inte lämnas ut till tredje part
Can you give me a receipt for this application?
您能给我一份申请表格的回执吗?
Fråga om du kan få ett kvitto på din ansökan

Dokument - Personlig information

What is your name?
你叫什么名字?
Fråga efter någons namn
Could you please tell me your place and date of birth?
您能告诉我您的出生日期和地点么?
Fråga var och när någon är född
Where do you live?
请问您住在哪里?
Fråga var någon bor
What is your address?
请问您的地址是什么?
Fråga efter någons adress
What is your citizenship?
请问您的国籍是什么?
Fråga om någons medborgarskap
When did you arrive in [country]?
请问您是何时到达【该国】的?
Fråga när någon anlände till landet
Could you please show me your ID?
您能出示一下您的身份证件么?
Fråga om någon kan visa dig sin legitimation

Dokument - Civilstatus

My marital status is ___________.
我的婚姻状况是____ 。
Ange din civilstatus
single
单身
Civilstatus
married
已婚
Civilstatus
separated
分居
Civilstatus
divorced
离异
Civilstatus
cohabiting
同居
Civilstatus
in a civil union
民事结婚
Civilstatus
unmarried partners
未婚伴侣
Civilstatus
in a domestic partnership
同居伴侣关系
Civilstatus
widowed
鳏居
Civilstatus
Do you have children?
请问您有孩子吗?
Fråga om någon har barn
Do you have dependents living with you?
请问有依靠您的财政资助的人和您住在一起吗?
Fråga om någon finansierar de samboende
I would like to reunite with my family.
我想要和家人团聚。
Ange din avsikt att återförenas med din familj

Dokument - Registrering i staden

I would like to register in the city.
我想要在这个城市登记入户。
Ange att du till registrera dig i staden
What documents shall I bring?
请问我应该带什么材料?
Fråga vilka dokument du ska ta med
Are there any registration fees?
请问有注册费吗?
Fråga om det är några kostnader involverade vid registrering
I am here for the domicile registration.
我是来进行住址登记。
Ange att du vill registrera din bostad
I would like to apply for a good conduct certificate.
我想要申请一份无犯罪记录证明。
Ange att du vill ansöka om ett certifikat för gott uppförande
I would like to apply for a residence permit.
我想要申请居住证。
Ange att du vill ansöka om uppehållstillstånd

Dokument - Sjukförsäkring

I would like to ask some questions about the health insurance.
我想要问一下关于保险的问题。
Ange att du har några frågor om sjukförsäkring
Do I need private health insurance?
我需要私人的健康保险吗?
Fråga om du behöver en privat sjukförsäkring
What is covered by the health insurance?
请问该保险涵盖哪些方面?
Fråga om vad försäkringen täcker
Hospital fees
住院费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Specialists' fees
专家费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Diagnostic tests
诊疗费
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Surgical procedures
外科手术
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Psychiatric treatment
精神治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Dental treatments
牙齿治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker
Eye care treatment
眼科治疗
Exempel på vad sjukförsäkringen täcker

Dokument - Visum

Why are you requesting the entry visa?
请问您为什么需要入境签证?
Fråga varför någon begär inresevisum
Do I need a visa to visit [country]?
请问我需要入境签证来访问【国家】吗?
Frågar om du behöver visum för att resa in i ett land
How can I extend my visa?
我该如何续签我的签证?
Fråga hur du kan förlänga ditt visum
Why has my visa application been rejected?
为什么我的签证申请被拒绝了?
Fråga varför ditt visumansökan har blivit avslaget
Can I apply to become a permanent resident?
请问我是否可以申请成为永久居民?
Frågar om du kan ansöka om att bli en permanent medborgare i ett land

Dokument - Bilkörning

Do I have to change the license plate of my car?
请问我需要更换我的车牌号吗?
Fråga om du måste byta ut din registreringsskylt om du har med dig din bil från ett annat land
I would like to register my vehicle.
我想要登记我的车辆。
Ange att du behöver registrera ditt fordon
Is my driving licence valid here?
请问我的驾照可以在这里使用吗?
Fråga om ditt körkort är giltigt där
I would like to apply for a provisional driving license.
我想要申请临时驾照。
Ansöka om ett provisoriskt körkort
I would like to book my __________.
我想要预约__________。
Ange att du vill boka tid för uppkörning
theory test
理论考试
Typ av test
driving test
路考
Typ av test
I would like to change the ____________on my driving license.
我想要改动驾照上的__________。
Ange att du vill ändra några detaljer på ditt körkort
address
地址
Vad vill du ändra?
name
名字
Vad vill du ändra?
photo
照片
Vad vill du ändra?
I would like to add higher categories to my driving license.
我想要给驾照添加更高的级别。
Ange att du vill lägga till högre kategorier för ditt körkort
I would like to renew my driving license.
我想要延长我的驾照。
Ange att du vill förnya ditt körkort
I would like to replace a ___________ driving license.
我想要更换一个___________ 驾照。
Ange att du vill ersätta ditt körkort
lost
丢失
Körkortsproblem
stolen
被偷了
Körkortsproblem
damaged
受损
Körkortsproblem
I would like to appeal my license suspension.
我想要申诉我的驾照吊销。
Ange att du vill vädja din körförbud

Dokument - Medborgarskap

I would like to apply for [country adjective] citizenship.
我想要申请【国家】国籍。
Ange att du skulle vilja be om ett medborgarskap
Where can I register for the [language] test?
我在哪里可以注册【语言】考试?
Fråga var du kan registrera dig för ett språktest
I have a clean criminal record.
我没有犯罪记录。
Ange att du har en fläckfritt straffregister
I have the required level of [language].
我的【语言】达到了等级要求。
Ange att du har den nivå som krävs av språket
I would like to book the test about general knowledge of life in [country].
我想要预约关于在【国家】生活的常识考试。
Ange att du vill boka ett allmänt kunskapstest om livet i landet
What are the fees for citizenship application?
公民身份申请的费用是哪些?
Fråga om avgifterna för en medborgarskapsansökan
My spouse is a [nationality adjective] citizen.
我的配偶是【国家】公民。
Angivande av nationaliteten på din make/maka